Ecosysteemtypenkaarten, 2013-2022

Erratum:

Onlangs zijn onvolkomenheden aan het licht gekomen in de dataset die ten grondslag ligt aan de StatLinetabel met betrekking tot de omvang van ecosysteemtypen in Nederland, en het op deze cijfers gebaseerde nieuwsbericht. Hierdoor zijn de afzonderlijke peiljaren niet goed onderling vergelijkbaar, en kunnen geen conclusies worden getrokken met betrekking tot verschuivingen tussen de hoofdcategorieën natuur, agrarisch, bebouwde omgeving en water. De inconsistenties hebben vooral betrekking op stedelijke groenvoorzieningen, wegbermen en enkele specifieke vormen van agrarisch natuurbeheer. Het CBS is een onderzoek gestart om binnen afzienbare tijd een consistente tijdreeks te publiceren. Daarbij wordt, binnen de kaders van de gebruikte internationale standaarden op dit gebied, zo dicht mogelijk aangesloten bij de in de Nederlandse beleidspraktijk gebruikte classificaties.
De ecosysteemtypenkaarten zijn de basis van de Natuurlijk kapitaalrekeningen. De kaarten beschrijven de ecosystemen in Nederland, ingedeeld in 22 typen. Kaarten zijn beschikbaar voor de peiljaren 2013 tot en met 2022.

De Natuurlijk kapitaalrekeningen zijn een statistisch raamwerk en hebben als doel om de relatie tussen natuur, economie en menselijke activiteiten in Nederland op overzichtelijke en internationaal vergelijkbare wijze in kaart te brengen. De basis daarvoor is de classificatie van ecosystemen. In de Natuurlijk kapitaalrekeningen wordt gekeken naar zowel (semi-)natuurlijke ecosystemen, zoals bos en heide, als naar agrarische ecosystemen (akkerbouw en agrarisch grasland, etc.) en ecosystemen in de bebouwde omgeving, zoals infrastructuur en stedelijk groen.

De methodiek voor het samenstellen van de ecosysteemtypenkaarten is gebaseerd op internationale richtlijnen (SEEA Ecosystem Accounting en Eurostat). Brondata voor de ecosysteemtypenkaarten zijn o.a. topografische kaarten (Top10NL en BGT), kaarten van provinciale natuurbeheerplannen (BIJ12) en de Basisregistratie Percelen (BRP). De complete beschrijving van methoden is te vinden in de technische toelichting van de Natuurlijk kapitaalrekeningen. Voor de huidige versie van de kaarten is gebruik gemaakt van enkele methodologische aanpassingen ten opzichte van eerder gepubliceerde kaarten.

De ecosysteemtypenkaarten voor peiljaren 2013 tot en met 2022 zijn beschikbaar in 10 meter rasterresolutie en zijn hieronder te downloaden als geotiff bestanden.