Tijdreeksmodellering mobiliteitstrends, 1999-2021

Het gebruik van multilevel-tijdreeksmodellen voor het schatten van trends over mobiliteit

Het Verplaatsingsonderzoek is een jaarlijks steekproefonderzoek waarmee verschillende cijfers over de mobiliteit van Nederlandse ingezetenen worden gemaakt. Dit onderzoek heeft in de loop der jaren verschillende veranderingen ondergaan.

In eerdere rapportages is een multilevel tijdreeksmodel ontwikkeld om mobiliteitstrends over de tijd te schatten op een gedetailleerd niveau naar persoons- en verplaatsingskenmerken en gecorrigeerd voor de methodebreuken ontstaan door de veranderingen in het onderzoek. In deze rapportage worden data tot en met 2021 meegenomen, en is het model verder verbeterd en uitgebreid met de effecten van de Covid-19 pandemie in 2020 en 2021 op de mobiliteit.