AZW innovatie-onderzoek Kwalificaties in zorg en welzijn

standaard plaatje figuurtjes
In 2021 is voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) een innovatie-onderzoek uitgevoerd. Doel was om zicht te krijgen op de aantallen personen werkzaam binnen én buiten de sector zorg en welzijn naar behaalde kwalificatie. Binnen de sector is het relevant om te weten hoe de verdeling van de behaalde kwalificaties is naar branche. Buiten de sector gaat het om meer inzicht in het potentieel aan herintreders met een behaalde kwalificatie in zorg en welzijn. Het eindproduct kan daarnaast mogelijk relevante input bieden voor het Prognosemodel Zorg en Welzijn dat ABF Research uitvoert in opdracht van VWS. Dit lag overigens buiten de scope van dit innovatieproject.

In de documentatie wordt op hoofdlijnen beschreven hoe het onderzoek is uitgevoerd. Hoofdstuk 2 gaat in op de kwalificaties die worden onderscheiden en hoe deze zijn bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van de AZW Werknemersenquête (WNE) en het Opleidingsniveaubestand met daarin opgenomen de Enquête Beroepsbevolking (EBB). In hoofdstuk 3 volgt een beschrijving van de arbeidsgerelateerde databronnen die zijn gebruikt voor dit project, namelijk de Polisadministratie voor informatie over werknemers en bestanden van de Belastingdienst voor informatie over zelfstandigen, en hoe de verschillende gegevens over onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar zijn gekoppeld. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de belangrijkste resultaten besproken. Hierin wordt beschreven hoeveel mensen over een kwalificatie zorg en welzijn beschikken en welk deel hiervan werkzaam is binnen of buiten de sector zorg en welzijn. Dit is zowel gedaan voor werknemers als zelfstandigen en ook komen de mensen aan bod die zowel werkzaam zijn als zelfstandige én werknemer. Deze resultaten bieden aanknopingspunten voor verder onderzoek. In hoofdstuk 5 wordt hier verder op ingegaan en volgt de conclusie en mogelijkheden voor verder onderzoek.

De bijlage bij de documentatie bestaat uit tabellen over werkzame personen (werknemers en zelfstandigen), hun behaalde kwalificaties en de sector van werk. Hierbij zijn voor mensen in Nederland kwalificaties in zorg en welzijn bepaald uit een specifieke groep opleidingen die binnen de zorg en welzijn kunnen worden gevolgd op mbo, hbo en wo-niveau.

Dit onderzoek is in 2021 ontwikkeld als innovatieproject in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Dit onderzoek zal een vervolg krijgen in 2022. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.