Studenten horeca vaakst voor studie naar buitenland

Studenten in Londen
© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Bijna een kwart van de studenten die in het studiejaar 2019/’20 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, zijn voor hun studie naar het buitenland geweest. Horecastudenten brachten het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland door. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over studiepuntmobiliteit in het hoger onderwijs.

Ruim 35 duizend hbo’ers en wo’ers die in het studiejaar 2019/’20 hun diploma behaalden, hebben minimaal drie maanden in het buitenland gestudeerd of daar minstens vijftien studiepunten behaald. Dit komt neer op 23 procent van de gediplomeerden. Door de reisbeperkingen die golden vanwege de coronapandemie was het minder goed of niet mogelijk om ervaring in het buitenland op te doen. Studenten die afstudeerden in het studiejaar 2019/’20 hebben veelal hun ervaring in het buitenland vóór het ingaan van de maatregelen opgedaan, waardoor het effect van de beperkingen nog nauwelijks terug te zien is. Het aandeel studenten dat voor hun studie naar het buitenland ging is dan ook vergelijkbaar met afgelopen jaren.

Vooral studenten horeca en studenten vreemde talen, en toerisme en vrijetijdsbesteding deden relatief vaak buitenlandervaring op: van de studenten die afstudeerden in het studiejaar 2019/’20 studeerde respectievelijk 88, 51 en 50 procent in het buitenland. Ook onder studenten landbouw en veeteelt en milieu was de studiepuntmobiliteit relatief hoog. Veel studenten in genoemde studies gaven aan dat een verblijf in het buitenland verplicht was: van alle gediplomeerden met buitenlandervaring zei 30 procent aan verplicht te zijn naar het buitenland te gaan. Voor de gediplomeerden met een diploma in de richting horeca was dit 59 procent, voor vreemde talen 50 procent en voor toerisme en vrijetijdsbesteding, landbouw en veeteelt en milieu ruim boven de 40 procent.

Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, afgestudeerden 2019/’20
Onderwijsrichtingen Studiepuntmobiliteit (%)
Onderwijsrichtingen met hoogste studiepuntmobiliteit
Horeca88
Vreemde talen51
Toerisme en vrijetijdsbesteding50
Landbouw en veeteelt43
Milieu36

Hbo’ers en wo’ers studeren bijna even vaak in buitenland

Hbo’ers (24 procent) en wo’ers (22 procent) gingen bijna even vaak voor drie maanden of langer naar het buitenland tijdens hun opleiding, of haalden er vijftien studiepunten. De reden waarom ze gingen, verschilde: zo brachten wo’ers (78 procent), vaker dan hbo’ers (51 procent), een deel van hun studie in het buitenland door om colleges te volgen, eventueel in combinatie met een stage. Hbo’ers gingen vaker naar het buitenland voor alleen een stage: 49 procent, tegen 22 procent van de wo’ers.

Persoonlijke ontwikkeling belangrijkste reden

Hbo’ers en wo’ers die studiepuntmobiel waren, hadden veelal dezelfde motieven om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Studeren in het buitenland was volgens hen vooral een waardevolle ervaring voor hun persoonlijke ontwikkeling (96 procent noemde dit als reden), en goed voor hun loopbaan (gemeld door 81 procent). Hbo’ers gaven daarnaast relatief vaak aan dat het verblijf in het buitenland verplicht was voor hun studie (37 procent, tegen 22 procent van de wo’ers).

Kosten of verplichtingen thuis vaak reden om niet in buitenland te studeren

Van alle afgestudeerden in het hoger onderwijs is 76 procent niet naar het buitenland geweest: 46 procent heeft het ook niet overwogen, 30 procent wel. Deze laatste groep gaf aan om na overweging niet naar het buitenland te gaan omdat zij andere verplichtingen hadden in Nederland, zoals werk of zorg (41 procent), of vanwege de kosten (44 procent). Hbo’ers noemden deze twee redenen vaker dan wo’ers. Wo-afgestudeerden vonden relatief vaak dat een tijdelijk verblijf in het buitenland niet goed te combineren was met de studie in Nederland. De coronamaatregelen die in maart 2020 van kracht gingen waren voor 5 procent van de hbo‘ers en 15 procent van de wo’ers de reden om – na dit wel te hebben overwogen – niet in het buitenland te gaan studeren.

Redenen om niet in buitenland te studeren, afgestudeerden 2019/’20
Redenhbo (%)wo (%)
Te duur5138
Andere verplichtingen, bijv. werk of zorg4836
Kwaliteit van onderwijs in Nederland beter2629
Geen passend aanbod onderwijs-,
onderzoeks- of stageplek
2623
Geen tijd of te laat met voorbereiden 2426
Niet te combineren met opleiding
in Nederland
2134
Een andere reden1923
Geen toegevoegde waarde1720
Beheerste onvoldoende de taal116
Opleiding in Nederland stond het niet toe610
Al eens in het buitenland geweest
voor opleiding
516
Vanwege coronamaatregelen of zelf
corona
515
Door eigen gezondheid niet mogelijk33
Onbekend10