Overzicht bijstellingen Sectorrekeningen 2018, 2019 en 2020

Het actualiseren van de uitkomsten van eerder gepubliceerde ramingen is noodzakelijk omdat na verloop van tijd de kwaliteit van de broninformatie verbetert, onder meer door een toename van de respons van de berichtgevers en het beschikbaar komen van nieuw bronmateriaal. De belangrijkste bijstellingen worden veroorzaakt doordat nieuwe broninformatie beschikbaar komt. Dit overzicht bevat de bijstellingen in de cijfers van de sectorrekeningen voor de verslagjaren 2018 Jaarlijkse revisie, 2019 Definitief en 2020 Voorlopig.

2018 Jaarlijkse revisie

Netto nationaal inkomen (mln euro)

Gereviseerde jaarraming: 655.396
Definitieve jaarraming: 655.351

Toelichting bijstelling

Deze bijstelling is het gevolg van de toevoeging van enkele fondsen van FMO (Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) aan de sector overheid. De ontvangen rente en dividenden uit deze fondsen zorgen voor een kleine toename van het nationaal inkomen, omdat deze fondsen voorheen niet in de Nationale rekeningen waren opgenomen.

Netto nationale besparingen (mln euro)

Gereviseerde jaarraming: 118.667
Definitieve jaarraming: 118.622

Toelichting bijstelling

Deze bijstelling is het gevolg van de toevoeging van enkele fondsen van FMO (Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) aan de sector overheid. De ontvangen rente en dividenden uit deze fondsen zorgen voor een kleine toename van de nationale besparingen, omdat deze fondsen voorheen niet in de Nationale rekeningen waren opgenomen.

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro)

Gereviseerde jaarraming: 356.524
Definitieve jaarraming: 353.559

Toelichting bijstelling

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 3,0 miljard euro omhoog bijgesteld. Hiervan is 1,0 miljard euro het gevolg van het inzetten van recentere data over de winstaangiften van zelfstandigen. Ten tijde van de definitieve jaarraming hebben nog niet alle zelfstandigen winstaangifte gedaan. De overige 1,9 miljard euro is het gevolg van een andere registratie van prestatiebeurzen voor studenten. Voorheen werden deze beurzen als lening van de overheid aan huishoudens gezien, en werd de kwijtschelding bij voldoende prestatie als een kapitaaloverdracht geregistreerd. Inkomsten uit kapitaaloverdrachten zijn niet opgenomen in het beschikbaar inkomen. In de nieuwe methode wordt de prestatiebeurs als een uitkering van de overheid aan huishoudens gezien, waardoor dit ook opgenomen wordt in het beschikbaar inkomen van huishoudens.

Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro)

Gereviseerde jaarraming: 198.331
Definitieve jaarraming: 199.339

Toelichting bijstelling

Deze bijstelling is het gevolg van de bijstelling van de winstaangiften van zelfstandigen. Doordat een hoger deel van de winsten van Nederlandse ingezeten aan huishoudens wordt toegerekend, blijft er een kleiner deel over voor niet-financiële vennootschappen (en financiële instellingen voor zover het financiële dienstverlening betreft).

Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro)

Gereviseerde jaarraming: 30.882
Definitieve jaarraming: 30.896

Toelichting bijstelling

Deze bijstelling is het gevolg van de bijstelling van de winstaangiften van zelfstandigen. Doordat een hoger deel van de winsten van Nederlandse ingezeten in de financiële dienstverlening aan huishoudens wordt toegerekend, blijft er een kleiner deel over voor financiële instellingen.

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal)

Gereviseerde jaarraming: 1,4Definitieve jaarraming: 1,4

Toelichting bijstelling

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal)

Gereviseerde jaarraming: 52,4Definitieve jaarraming: 52,4

Toelichting bijstelling

2019 Definitief

Netto nationaal inkomen (mln euro)

Definitieve jaarraming: 683.220
Voorlopige jaarraming: 680.041

Toelichting bijstelling

Het netto nationaal inkomen is 3,2 miljard euro omhoog bijgesteld ten opzichte van de voorlopige jaarraming. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van het bruto binnenlands product, met 2,8 miljard euro. De afschrijvingen zijn met 0,1 miljard euro omlaag bijgesteld, en het saldo primaire inkomens met het buitenland is met 0,2 miljard euro omhoog bijgesteld. Samen levert dit de bijstelling van het netto nationaal inkomen van 3,2 miljard euro op. Deze bijstelling zijn het gevolg van betere databronnen. De voorlopige jaarraming is veelal nog gebaseerd op waarneming van een beperkt aantal (grote) bedrijven. Informatie over de overige bedrijven komt pas bij een definitieve jaarraming ter beschikking.

Netto nationale besparingen (mln euro)

Definitieve jaarraming: 122.618
Voorlopige jaarraming: 119.664

Toelichting bijstelling

De netto nationale besparingen zijn met 2,9 miljard omhoog bijgesteld ten opzichte van de voorlopige jaarraming. Dit is voornamelijk het gevolg van het eerder genoemde netto nationaal inkomen. De belangrijkste overige bijstellingen zitten bij de consumptie van huishoudens (1,1 miljard euro omlaag), de sociale uitkeringen in natura (1,1 miljard euro omhoog) en de sociale voorzieningen in natura (0,5 miljard euro omhoog).

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro)

Definitieve jaarraming: 371.557
Voorlopige jaarraming: 367.032

Toelichting bijstelling

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 4,5 miljard euro omhoog bijgesteld. Hiervan is 1,5 miljard euro het gevolg van een bijstelling van de winsten van zelfstandigen. Bij de definitieve jaarraming komen voor het eerst bronnen beschikbaar over deze winsten. De nieuwe registratiewijze van de prestatiebeurs (zie bijstelling 2018) zorgt voor een bijstelling van 2,1 miljard euro omhoog. Verder is de beloning van werknemers met 0,8 miljard euro omhoog bijgesteld.

Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro)

Definitieve jaarraming: 197.404
Voorlopige jaarraming: 197.534

Toelichting bijstelling

Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro)
Definitieve jaarraming: 31.472
Voorlopige jaarraming: 29.610

Toelichting bijstelling

De netto winst voor belastingen van financiële instellingen is met 1,9 miljard euro omhoog bijgesteld. Hiervan is 1,3 miljard het gevolg van een bijstelling van de toegevoegde waarde. Vooral de productie van financiële diensten is op basis van verbeterde data omhoog bijgesteld. Verder zijn de door het bankwezen ontvangen winsten van buitenlandse dochters met 0,7 miljard euro omhoog bijgesteld. Data over deze winsten zijn pas bij een definitief jaar beschikbaar.

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal)

Definitieve jaarraming: 1,7Voorlopige jaarraming: 1,7

Toelichting bijstelling

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal)

Definitieve jaarraming: 48,5Voorlopige jaarraming: 48,7

Toelichting bijstelling

De EMU-schuld als percentage van het bbp is met 0,2 procentpunt omlaag bijgesteld. Gemeten in geld is er amper een bijstelling in de EMU-schuld. Omdat het bbp echter omhoog is bijgesteld, kent de EMU-schuld als percentage van het bbp echter een bijstelling omlaag.

2020 Voorlopig

Netto nationaal inkomen (mln euro)

Voorlopige jaarraming: 646.896
Eerste jaarraming: 650.349

Toelichting bijstelling

Het netto nationaal inkomen is 3,5 miljard euro omlaag bijgesteld ten opzichte van de eerste jaarraming. Het bbp is met 1,4 miljard euro omhoog bijgesteld. Dit is voor een belangrijk deel het gevolg van de bijstelling in 2019. Voor de eerste en de voorlopige jaarraming wordt voor veel bedrijfstakken een ontwikkeling ten opzichte van het voorgaande jaar gebruikt, in dit geval 2019. Een bijstelling omhoog van 2019 zorgt voor veel bedrijfstakken dan ook voor een bijstelling omhoog van 2020. De bijstelling is 2020 is lager dan de bijstelling in 2019 door onder andere nieuwe informatie over de subsidie op duurzame energie, de overheid en de delfstoffenwinning.

Het saldo van uit het buitenland ontvangen en betaalde inkomens uit vermogen is met 5,5 miljard euro omlaag bijgesteld. Deze bijstelling zit voornamelijk bij de niet-financiële instellingen en kent meerdere oorzaken. Allereerst heeft het beschikbaar komen van nieuwe databronnen over 2019 ook geleid tot verbeterde inzichten over 2020. Ten tweede is voor een aantal grote bedrijven nieuwe of verbeterde informatie over 2020 beschikbaar gekomen. Ten derde zijn wijzigingen doorgevoerd in de ophoogmethodiek. De bronnen voor de eerste jaarraming en voor de voorlopige jaarraming zijn gebaseerd op waarneming van een beperkt aantal grote bedrijven. Voor de overige bedrijven worden aan de hand van deze bedrijven een raming gemaakt. Omdat de effecten van de coronacrisis zeer sterk verschillen per bedrijf, is deze raming in 2020 extra moeilijk. Nadere analyse heeft geleid tot een aanpassing in de methode waarin voor 2020 de ontbrekende bedrijven worden geraamd.

Netto nationale besparingen (mln euro)

Voorlopige jaarraming: 90.504
Eerste jaarraming: 93.617

Toelichting bijstelling

De netto nationale besparingen zijn met 3,1 miljard euro omlaag bijgesteld ten opzichte van de eerste jaarraming. Dit is grotendeels het gevolg van eerder genoemde bijstelling van het netto nationale inkomen. Hiernaast is de consumptie van huishoudens met 1,2 miljard euro omlaag bijgesteld, zijn de sociale overdrachten in natura met 1,6 miljard euro omhoog bijgesteld en is de collectieve consumptie van de overheid met 0,7 miljard euro omlaag bijgeteld.

Netto beschikbaar inkomen van huishoudens incl. IZWH (mln euro)

Voorlopige jaarraming: 382.669
Eerste jaarraming: 381.126

Toelichting bijstelling

Het netto beschikbaar inkomen van huishoudens is met 1,5 miljard euro omhoog bijgesteld. Onderliggend zitten veel bijstellingen omhoog en omlaag op verschillende transacties. Op drie plaatsen zitten bijstellingen van meer dan 1 miljard euro. Allereerst zijn de winsten van zelfstandigen met 1,0 miljard euro omhoog bijgesteld, grotendeels in lijn met de bijstelling in 2019. De nieuwe registratiewijze van de prestatiebeurs (zie bijstelling 2018) zorgt voor een bijstelling van 1,5 miljard euro omhoog. Ten slotte zijn de dividenduitkeringen die huishoudens van bedrijven hebben ontvangen met 1,6 miljard euro omlaag bijgesteld.

Netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen (mln euro)

Voorlopige jaarraming: 179.135
Eerste jaarraming: 182.401

Toelichting bijstelling

De netto winst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen is 3,3 miljard lager uitgekomen dan bij de eerste jaarraming. De uit het buitenland ontvangen inkomens uit vermogen zijn met 1,8 miljard euro omlaag bijgesteld, zie ook de toelichting bij het netto nationaal inkomen. Verder is het saldo van niet-productgebonden belastingen en subsidies met 1,6 miljard euro bijgesteld. De belasting op corona-gerelateerde vergoedingen als de zorgbonus was hoger dan eerder geraamd, terwijl ontvangen subsidies juist lager waren dan eerder geraamd.

Netto winst voor belastingen van financiële instellingen (excl. BFI’s) (mln euro)

Voorlopige jaarraming: 21.504
Eerste jaarraming: 21.199

Toelichting bijstelling

De netto winst van financiële instellingen (excl. BFI’s) is 0,3 miljard euro hoger dan in de eerste jaarraming. De toegevoegde waarde is met 1,4 miljard euro omhoog bijgesteld, in lijn met 2019. De winsten van buitenlandse dochters is met 0,6 miljard euro omlaag bijgesteld. Verder heeft nieuwe informatie van verzekeraars er toe geleid dat een groter deel van het inkomen van verzekeraars is toegeschreven aan de houders van collectieve levensverzekeraars in plaats van aan de winst van de verzekeraars.

EMU-saldo (% bbp voortschrijdend jaartotaal)

Voorlopige jaarraming: -4,2
Eerste jaarraming: -4,3

Toelichting bijstelling

Het EMU-saldo is met 0,2 procentpunt omlaag bijgesteld. Belangrijke bijdragen komen van de eerde genoemde bijstellingen van de niet-productgebonden belastingen en subsidies.

EMU-schuld (% bbp voortschrijdend jaartotaal)

Voorlopige jaarraming: 54,3
Eerste jaarraming: 54,5

Toelichting bijstelling

De EMU-schuld is met 0,2 procentpunt omlaag bijgesteld. Gemeten in geld is er amper een bijstelling in de EMU-schuld. Omdat het bbp echter omhoog is bijgesteld, kent de EMU-schuld als percentage van het bbp een bijstelling omlaag.