Ontwikkeling van een duurmodel voor onverwacht lange opnameduren

Het CBS heeft onderzocht of het mogelijk is om een nieuw model te ontwikkelen voor de indicator Onverwacht Lange Opnameduren (OLO) in ziekenhuizen.
De huidige indicator Onverwacht Lange Opnameduur (OLO) geeft het percentage klinisch opgenomen patiënten met een opnameduur die minimaal 50% langer is dan verwacht. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt deze indicator voor hun toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg in ziekenhuizen. Daarnaast gebruiken ziekenhuizen een afwijkende OLO-score als signaal om verder onderzoek te doen naar verbeterpunten binnen de kwaliteit van zorg. De indicator wordt berekend op basis van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). Bij de huidige berekeningswijze, die alleen corrigeert voor hoofddiagnose, hoofdverrichting en leeftijd, bestaan er verschillen tussen typen ziekenhuizen in het percentage OLO-opnamen, die mogelijk verklaard worden door onvoldoende case-mix correctie. Omdat ziekenhuizen kunnen verschillen in hun patiëntenpopulaties en daarmee in de zwaarte en duur van de opnamen, is het belangrijk om zoveel mogelijk voor deze verschillen te corrigeren. DHD heeft het CBS daarom gevraagd om een nieuw model voor deze indicator te ontwikkelen, op basis van meer patiëntkenmerken uit de LBZ dan de huidige berekeningswijze. In dit rapport wordt dit onderzoek beschreven. Uit het onderzoek blijkt dat, ongeacht de methode, voor een groot deel dezelfde opnamen als OLO worden geclassificeerd. Ook was er bij het nieuwe model nog steeds een verband tussen het percentage OLO-opnamen en de grootte en het type ziekenhuis. Voor de verdere ontwikkeling van deze indicator is het wenselijk om eerst nader onderzoek te doen naar de oorzaken van de grote verschillen in uitkomsten tussen (type) ziekenhuizen.