Methodenaudits bij nationale statistische instellingen

Omslag, Methodological audits at NSIs
Dit rapport bevat een inventarisatie van de huidige praktijken bij nationale statistische instellingen (NSI’s) rondom audits van de methoden die gebruikt worden in statistische productieprocessen.

Het CBS is bezig met de implementatie van zogenaamde methodenaudits van statistische productieprocessen. In een dergelijke audit wordt onderzocht of een statistisch proces de juiste statistische methodologie gebruikt en of er verbeteringen mogelijk zijn. De methodenaudits zijn bedoeld als aanvulling op de algemenere audits die het CBS regelmatig doet in het kader van ISO-9001, waarbij gekeken wordt naar de structuur en documentatie van procedures en processen.

Om een kader te ontwikkelen voor de nieuwe methodenaudits heeft het CBS een onderzoek gehouden onder andere NSI’s, waarbij is geïnventariseerd of deze instellingen dergelijke audits houden en, zo ja, op welke manier. Het huidige rapport bevat de resultaten van deze inventarisatie en enkele conclusies die het CBS hieruit kan trekken.