Alternatieven voor Excel in de Iv3-keten

Rapport in samenwerking met Open State Foundation.

Gemeenten en Provincies rapporteren op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) hun financiële gegevens aan de Minister en aan het CBS. Rapportage van deze zogenoemde Informatie voor Derden (Iv3) geschiedt volgens een vast model en formaat, momenteel een Excel-tabel, dat door het CBS is vastgesteld. De gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen "brengen" de Excel-tabellen naar het CBS door deze te uploaden via een portal.

Het Ministerie van Binnenlandse zaken laat het CBS en Open State Foundation een pilot uitvoeren met:

  • een andere manier van verzamelen van de Iv3-informatie: "halen" van de informatie door het CBS bij de rapporterende overheid in plaats van het huidige "brengen" door de rapporterende overheid naar het CBS,
  • het facultatief rapporteren van detailinformatie, dat wil zeggen verdere uitsplitsing van de verplichte Iv3-informatie en
  • een ander bestandsformaat dan Excel.

Gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen kunnen op vrijwillige basis aan deze pilot deelnemen.

In dit rapport worden alternatieven voor Excel besproken en wordt een advies gegeven welk alternatief in de pilot zou kunnen worden uitgetest.