Publieke exportkredietverzekering in Nederland

Een becijfering van de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering aan het bbp en de werkgelegenheid in Nederland
In dit paper wordt de bijdrage van de publieke exportkredietverzekering (pekv) aan het bbp en de werkgelegenheid in Nederland becijferd. In tegenstelling tot eerdere studies, die veelal gestoeld zijn op het zwaartekrachtmodel van internationale handel, kiezen wij een input-output benadering. De resultaten laten zien dat de bijdrage van de pekv-verzekerde economische activiteit aan het bbp gemiddeld 0,24 procent per jaar bedraagt.

Dit betreft toegevoegde waarde die gegenereerd wordt zowel door de exporteur als door binnenlandse toeleveranciers in de waardeketen. De bijdrage aan de werkgelegenheid bedraagt gemiddeld 0,27 procent per jaar. In totaal gaat het om 95000 banen (fte) in 5 jaar. De geschatte bijdrage van de pekv aan de Nederlandse economie moet gezien worden als een bovengrens van de werkelijke bijdrage. Daarom onderzoeken we aan de hand van gedetailleerde handelsdata in welke mate de geschatte bijdrage van de pekv ook tot stand was gekomen als de pekv niet ter beschikking zou staan. Het achterliggende idee is dat als een specifiek product enkel geëxporteerd wordt naar een specifieke bestemming met hulp van de pekv dit een additionaliteit van 100 procent suggereert. Het ontbreken van eenduidige resultaten bevestigt hoe moeilijk het is om de mate van additionaliteit in te schatten.