Haalbaarheidsstudie koppeling zeggenschap en Exiobase

Om globalisering nader te kunnen beschrijven is het nuttig verschillende bestaande statistieken te koppelen om zo nieuwe informatie met innovatieve indicatoren over economische waardeketens en de relatie met het gebruik van grondstoffen en de druk op het milieu te realiseren. Dit rapport beschrijft een voorbereidende studie die nagaat of het mogelijk is om eigendomsinformatie (zeggenschap) van bedrijven te koppelen aan een multiregionale Input Output (MRIO) database die is aangevuld met milieu- en grondstoffeninformatie, genaamd Exiobase. Met een dergelijke koppeling kan een database worden samengesteld die de wereldeconomie met milieu- en resource-effecten beschrijft, met daarbij de mogelijkheid om te beoordelen op welke waardeketens en de daarmee samenhangende milieu- en grondstof-effecten, Nederland nu de meeste of de minste invloed heeft alsmede aan welke regio's inkomensoverdrachten met Nederland vooral zijn verbonden.
Voor het beschrijven van bepaalde fenomenen rond globalisering zijn nieuwe statistieken gewenst. Door koppeling van verschillende bestaande statistieken worden gebruikers in staat gesteld om nieuwe informatie met nieuwe indicatoren over economische waardeketens en de relatie met het gebruik van grondstoffen en milieudruk te realiseren. Dit rapport beschrijft een voorbereidende studie die toetst of het mogelijk is om de informatie over eigendom (zeggenschap) van individuele ondernemingen aan Exiobase te koppelen. Dit is een Multi-Regionale Input-Output database (MRIO) voor de wereld uitgebreid met milieu informatie en informatie over gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De bruikbaarheid van de beschikbare databases bij CBS worden verkend, waaronder die van de instituties met zeggenschap (UCI; Ultimate Controlling Institute) en de bijbehorende database van de buitenlandse filialen (FATS, Foreign Affiliates Statistics). Daarnaast is een externe database (ORBIS) met gedetailleerde eigendomsinformatie van bedrijven over de hele wereld onderzocht om na te gaan of die in aanmerking komt voor toepassing in mogelijk vervolgonderzoek.

De studie ondersteunt het koppelen van gegevens over de zeggenschap (span of control) van het bedrijfsleven aan Exiobase. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, kan een database worden geconstrueerd die de mondiale economie en de milieu- en resource-effecten daarvan beschrijft met daaraan gekoppeld informatie uit welke landen bedrijven betrokken zijn bij bepaalde activiteiten in Nederland en omgekeerd. Een dergelijke database creëert vele mogelijkheden voor analyse van globalisering van waardeketens met daarbij elementen van besluitvorming en zeggenschap. Daarmee kan worden bepaald in welke waardeketens en daarmee verbonden effecten op milieu- en natuurlijk hulpbronnen, Nederland de meeste of minste invloed (zeggenschap) uitoefent en met welke regio’s of landen er inkomensoverdrachten plaats vinden, en daarmee invloed hebben op het Nederlandse nationaal inkomen en op nationaal inkomen van landen elders. Inzicht kan ook worden verkregen in welke landen en industrieën met bedrijven die broeikasgassen uitstoten en grondstoffen gebruiken, de Nederlandse zeggenschap het grootst is.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken in het streven om beter inzicht te verkrijgen in de rol van Nederlandse ondernemingen in de wereldeconomie, met daarbij de gevolgen voor het milieu en op het grondstoffengebruik van Nederlandse ondernemingen. Dit in overeenstemming met het programma van de Nederlandse overheid
voor realisering van een circulaire economie met verbeterde duurzaamheid, waarvoor het belangrijk is om deze effecten te begrijpen om zo de besluitvorming bij het beleid te informeren. Evenals het beleid gericht op het verminderen van het grondstoffengebruik in Nederland.