Dierlijke mest en mineralen 2015

Methodebeschrijving en resultaten van de productie van dierlijke mest in de landbouw
Het CBS berekent jaarlijks de mestproductie en de hoeveelheden stikstof, fosfaat en kali in de geproduceerde mest. De resultaten vormen de basis voor monitoring van het nationale mestbeleid. Daarnaast zijn de resultaten het uitgangspunt voor berekeningen van ammoniakemissies en emissies van broeikasgassen door landbouwactiviteiten waarover Nederland verplicht is te rapporteren.

De mestproductie is uitgesplist naar de verschillende categorieën rundvee, varkens, pluimvee en overige diersoorten die worden waargenomen in de landbouwtelling.