Wat zijn de nationale rekeningen?

euromunten op belastingenveloppen
In dit document worden de belangrijkste macro-economische cijfers beschreven die CBS publiceert. Alle macro-economische statistieken worden in een samenhangend systeem geraamd: de zogenaamde nationale rekeningen. Dit systeem geeft een kwantitatieve beschrijving van het economische proces in Nederland en de economische relaties met het buitenland.

Binnen de nationale rekeningen worden aanbod- en gebruiktabellen en sectorrekeningen onderscheiden. In de aanbod- en gebruiktabellen worden productie, verbruik en toegevoegde waarde per bedrijfstak beschreven en uitgesplitst naar productgroep. In de sectorrekeningen worden de verschillende geldstromen binnen de Nederlandse economie opgesplitst in de hoofdsectoren huishoudens, ondernemingen, overheid en het buitenland. Beide systemen beschrijven de gehele economie en sluiten bij elkaar aan. De zogenaamde arbeidsrekeningen wordt als derde hoofdsysteem gezien. Naast deze drie hoofdsystemen publiceert de nationale rekeningen nog enkele satellietrekeningen.

In onderstaand 'overzichtsdocument nationale rekeningen' is hierover meer te lezen.

805 748
805 748
662 770
662 770
Vanuit de productie 2014*
mln euro
Output basisprijzen
Landbouw, bosbouw en visserij 29 618
Nijverheid en bouw 422 577
Handel, vervoer en diensten 805 748
Intermediair verbruik (-)
Landbouw, bosbouw en visserij 18 675
Nijverheid en bouw 296 075
Handel, vervoer en diensten 346 538
Toegevoegde waarde (basisprijzen)
Landbouw, bosbouw en visserij 10 943
Nijverheid en bouw 126 502
Handel, vervoer en diensten 459 210
Saldo productgebonden belastingen en subsidies 66 115
Bruto binnenlands product 662 770