Werkloosheid en gerelateerde uitkeringen: 574 duizend werklozen

© ANP

De werkloosheid kwam in januari 2016 uit op 574 duizend personen. Dat is 6,5 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden is de werkloosheid met gemiddeld 14 duizend per maand afgenomen.

WW-uitkeringen (voor seizoeneffecten gecorrigeerd)

Na een aanvankelijke daling van het aantal voor seizoeneffecten gecorrigeerde WW-uitkeringen in het eerste halfjaar van 2015, is dit aantal weer toegenomen in het 3e kwartaal. Eind september 2015 werden er 429 duizend uitkeringen verstrekt, een toename van bijna 11 duizend uitkeringen ten opzichte van eind juni 2015. Vergeleken met september 2014 zijn het er 3 duizend minder. Al twee jaar achtereen schommelt het aantal voor seizoeneffecten gecorrigeerde WW-uitkeringen tussen de 418 duizend en 445 duizend uitkeringen.

Bijstand

Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd is in het 3e kwartaal van 2015 nagenoeg gelijk gebleven. Ultimo september werden er 383 duizend uitkeringen verstrekt in het kader van de  Wet werk en bijstand (Wwb). Sinds december 2014 is het aantal bijstandsuitkeringen toegenomen met ruim 6 duizend. In de eerste drie kwartalen van 2014 steeg het aantal uitkeringen nog met 12,5 duizend. De groei is in 2015 dus afgenomen. Vanaf februari 2015 blijft het aantal bijstandsuitkeringen min of meer stabiel en beweegt zich tussen de 381 duizend en 385 duizend uitkeringen.

Uitkeringen WW (seizoengecorrigeerd) en bijstand, stand per ultimo kwartaal

WW: stroom- en standcijfers

De dynamiek in de WW in termen van het aantal startende en beëindigde uitkeringen nam in de eerste drie kwartalen van 2015 iets af ten opzichte van dezelfde periode in 2014. In totaal werden in de periode januari - september 2015 ruim 880 duizend WW-uitkeringen gestart en beëindigd. In 2014 waren dit er bijna 910 duizend. De grootste dynamiek is te zien in het eerste kwartaal van 2015. De instroom bedroeg toen 166 duizend WW-uitkeringen, de uitstroom 164 duizend. Eind september 2015 bedroeg het aantal WW-uitkeringen 416 duizend (niet voor seizoeneffecten gecorrigeerd), 6 duizend uitkeringen meer dan ultimo 2e kwartaal 2015 en 4 duizend minder dan aan het einde van september 2014.

WW: stroom- en standcijfers, niet gecorrigeerd voor seizoeninvloeden