Hoe verhoudt de geheimhoudingsplicht van de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) zich tot het verstrekken van persoonsgegevens aan het CBS?

De WGBO, als ook de Jeugdwet, kennen een geheimhouding voor de in de dossiers vastgelegde gegevens over de personen die jeugdhulp ontvangen en de jeugdhulp die zij ontvangen. Jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen zijn in de Jeugdwet echter verplicht om een aantal van deze gegevens, op persoonsniveau, aan het CBS te verstrekken in verband met de beleidsinformatie. Hoe verhouden deze twee zaken zich tot elkaar?

Heel kort gezegd mag de geheimhouding ingevolge de WGBO en Jeugdwet alleen doorbroken worden met toestemming of als er sprake is van een wettelijk voorschrift. Bij de WGBO gaat het respectievelijk om artikel 458 (toestemming bij gebruik voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek) en om artikel 457, lid 1 met de zinsnede: "De verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht."

De regeling over beleidsinformatie in de Jeugdwet en het Besluit Jeugdwet en ook de al bestaande CBS-wetgeving bevatten een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 457, lid 1, WGBO dat de geheimhouding doorbreekt. De CBS-wetgeving zegt daarbij in artikel 33, lid 4, van de Wet op het CBS bijvoorbeeld: vrije beroepsbeoefenaren, instellingen en rechtspersonen verstrekken de gegevens kosteloos op verzoek van de directeur-generaal binnen een bij algemene maatregel van bestuur te bepalen termijn. Daarbij kan geen beroep worden gedaan op geheimhoudingsverplichtingen, tenzij deze verplichtingen gebaseerd zijn op internationale regelgeving. Ook dit lid 4 geeft aan dat het gaat om een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 457, lid 1, WGBO.

Kortom: bij het op grond van de Jeugdwet en de CBS-wetgeving verstrekken van gegevens aan het CBS is niet artikel 458 WGBO de basis, maar zijn de artikelen uit de Jeugdwet en artikel 33 van de Wet op het CBS de basis. Die afzonderlijke artikelen van de Jeugdwet en de Wet op het CBS zijn daarbij een wettelijke regeling naast en afzonderlijk van artikel 458 WGBO. In die zin is de verstrekking aan het CBS o.g.v. de Jeugdwet en de Wet op het CBS juist een uitzondering op de regeling in artikel 458 WGBO over gebruik voor statistiek en wetenschappelijk onderzoek (de Jeugdwet en de CBS-wetgeving zijn specifiek wettelijke voorschriften als bedoeld in artikel 457 WGBO).