Voorlopige cijfers toerisme Caribisch Nederland 2012

De cijfers over toerisme in Caribisch Nederland over 2012 zijn voorlopig. De intentie is om de definitieve uitkomsten in de loop van 2014 te publiceren. De cijfers zijn geheel gebaseerd op beschikbare registers van de marechaussee en de douane. Dat geldt zowel voor het vliegverkeer als de scheepvaart. Ook is voor Bonaire gebruik gemaakt van gegevens van de havenmeester.

Aan de berekeningen ligt een aantal aannames ten grondslag:

1. Voor het bepalen van het aantal toeristen, dat per vliegtuig naar een van de eilanden kwam, is er een (gemiddelde) ratio ingezetenen/niet-ingezetenen berekend voor het gehele jaar 2012 per eiland. Deze ratio is vervolgens voor alle maanden van het jaar gebruikt om de toeristen te onderscheiden van lokale passagiers. De ratio’s per maand verschillenden niet veel van het gebruikte jaargemiddelde.

2. Het kenmerk “nationaliteit” (van de registers) wordt gebruikt als benadering van het kenmerk “land van herkomst”. Dit kan tot enige ruis leiden omdat bewoners van Caribisch Nederland meer dan één nationaliteit kunnen hebben. Verder zijn de bewoners van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint-Maarten in sommige registers onterecht als “ingezetene” geregistreerd in 2012. Op basis van het kenmerk ‘’geboorteland’’ is getracht dit te corrigeren. Bij de berekening van de definitieve cijfers zal geprobeerd worden om het Bevolkingsregister van Caribisch Nederland (PIVA = Persoonsinformatievoorziening Nederlandse Antillen en Aruba) te gebruiken. Daarmee kan beter worden bepaald of iemand daadwerkelijk ingezetene is of niet.

3. De gegevens over het beschikbare aanbod aan accommodaties en slaapplaatsen op Caribisch Nederland zijn grotendeels ontleend aan websites (Internet). Voor het verzamelen van de data is gebruikgemaakt van zogenaamde “robots”. De verzamelde informatie is zo goed mogelijk ontdubbeld en verwerkt. Bij twijfel is gekeken of de betreffende accommodatie nog bestond. Daar waar mogelijk is data vergeleken en aangevuld met al bestaande bestanden, zoals die van bedrijven die accommodaties verhuren.

4. Toerisme wordt internationaal gedefinieerd als ‘de activiteiten van personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden met het uitoefenen van activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht’. Het gaat dus niet alleen om mensen die reizen voor hun ‘plezier’, maar ook om mensen die reizen voor andere doeleinden zoals zaken en gezondheid. Wat betreft de duur zijn in deze rapportage bezoeken van meer dan 61 dagen niet meegenomen bij het berekenen van het gemiddeld aantal overnachtingen.