Winst zelfstandig werkzame arts

Winst waarover inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen / inkomstenafhankelijke bijdrage Zvw wordt betaald, oftewel fiscaal resultaat voor belasting vóór ondernemersaftrek vermeerderd met het saldo van investeringsaftrek en desinvesteringsbijtelling. Resultaat voor belastingen is de som van het bedrijfsresultaat (=verschil tussen bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten), het financieel resultaat en het buitengewoon resultaat. Persoonlijke kosten voor pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen worden niet meegeteld bij de bedrijfslasten.

De parttimefactor is ook van invloed op de winst. Gegevens over de arbeidsduur van medisch specialisten zijn niet beschikbaar. Het is daarom niet mogelijk om de invloed ervan te bepalen.