Crisisheffing 2012: definitieve cijfers

In oktober 2013 heeft het CBS in een artikel verslag uitgebracht over de opbrengst van de Crisisheffing 2012. Inmiddels zijn er correcties in de aangiftes van de werkgevers doorgevoerd in de cijfers en op basis hiervan zijn de definitieve cijfers bepaald.Als gevolg van de correcties in de aangiftes is de totale opbrengst herzien tot 597 miljoen euro. De gemiddelde bijdrage per werkgever aan de heffing is tevens herzien tot 45 duizend euro.

Maatwerktabel Crisisheffing 2012, definitieve cijfers.

Artikel ‘Crisisheffing levert ruim 600 miljoen euro op’, gebaseerd op de voorlopige cijfers.

Pseudo-eindheffing hoog loon

In 2013 geldt een tijdelijke maatregel voor werkgevers met werknemers die in 2012 meer dan 150 duizend euro aan fiscaal loon uit tegenwoordige dienstbetrekking kregen: de pseudo-eindheffing hoog loon, beter bekend als de crisisheffing. Deze heffing komt bovenop eventuele eerder betaalde belastingen. Het fiscaal loon is het loon waarover loonheffing is berekend en afgedragen. Onder werkgevers wordt hier verstaan: inhoudingsplichtigen voor de loonheffing. Een inhoudingsplichtige is een administratieve eenheid die namens een werkgever aan een groep werknemers loon uitbetaalt, op dit loon loonbelasting en premies inhoudt en deze aan de Belastingdienst afdraagt.

De uitkomsten zijn gebaseerd op gegevens van de Belastingdienst en het UWV. De uitkomsten geven de situatie weer per 5 december 2013. Werkgevers behouden de mogelijkheid om naderhand hun aangiftes te corrigeren. Daarnaast kunnen zij langs juridische weg bezwaar aantekenen tegen de heffing. Dat kan eventueel in de toekomst alsnog tot aanpassingen leiden.