Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In de elektrotechnische en machine-industrie nam in augustus 2013 de omzet met ruim 7 procent toe ten opzichte van augustus vorig jaar. Ook de afzet per gemiddelde werkdag nam deze maand toe. De orderontvangsten namen echter af ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. De afzetprijs was in augustus hoger en per gemiddelde werkdag werd er minder geproduceerd dan in augustus 2012.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (augustus 2013)

Toename omzet

De omzet in augustus lag ruim 7 procent hoger dan in augustus 2012. Dit is vooral te wijten aan een omzettoename in het buitenland, waar het bedrag aan verkopen met ruim 9 procent toenam. In het binnenland bleef de omzet vrijwel gelijk. Augustus had een werkdag minder dan augustus 2012 en het prijsniveau van de afzet in deze branche lag hoger. Per gemiddelde werkdag was het omzetvolume daarmee bijna 10 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar. Het is voor het eerst sinds april 2012 dat deze maandelijkse afzet per gemiddelde werkdag toeneemt ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

In alle subbranches was de totale omzet deze maand hoger dan in augustus 2012. Met name de machine-industrie zag de omzet sterk toenemen door een relatief sterke toename van het bedrag aan verkopen aan het buitenland. De totale omzet in deze subbranche was ruim 9 procent hoger dan in augustus vorig jaar. De elektrische apparatenindustrie en de elektrotechnische industrie zagen de omzet in augustus 2013 met respectievelijk bijna 5 procent en ruim 1 procent toenemen.

Lagere waarde ontvangen orders

Terwijl de omzet van de elektrotechnische en machine-industrie in augustus toenam, namen de orderontvangsten met 20 procent af ten opzichte van vorig jaar. Dit is vooral te wijten aan het buitenland. De waarde van de bestellingen uit het buitenland was 25 procent lager dan in augustus vorig jaar. In het binnenland namen de orderontvangsten toe met ruim 1 procent.

De waarde van de ontvangen orders was bij alle subbranches lager dan in augustus vorig jaar. De machine-industrie had de grootste afname, die vooral door lagere orderontvangsten uit het buitenland werd gecreëerd. Met ruim 25 procent namen de orderontvangsten af in deze subbranche. Bij de elektrotechnische industrie namen de orderontvangsten minder sterk af, namelijk met ruim 2,5 procent. Uit het buitenland namen de bestellingen met 10 procent af, terwijl in het binnenland de bestellingen met ruim 30 procent toenamen. Bij de elektrische apparatenindustrie was de waarde van de ontvangen orders 12 procent lager dan in augustus 2012.

Afzetprijs gestegen

De afzetprijs was in augustus 2013 ruim 2 procent hoger dan in augustus 2012. Zowel in het binnen- als het buitenland moest er meer betaald worden voor producten van de elektrotechnische en machine-industrie. Bij de subbranches stegen de prijzen in de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie met respectievelijk bijna 3,5 procent en bijna 3 procent. Bij de elektrotechnische industrie bleef de afzetprijs vrijwel gelijk.

Kleiner productievolume

In augustus werd in de elektrotechnische en machine-industrie per gemiddelde werkdag bijna 2,5 procent minder geproduceerd dan in dezelfde maand vorig jaar. Deze afname werd veroorzaakt door de machine-industrie waar het productievolume per gemiddelde werkdag 5 procent kleiner was dan in augustus 2012. Bij de andere subbranches, de elektrotechnische industrie en de elektrische apparatenindustrie, nam de productie per gemiddelde werkdag in augustus echter toe met respectievelijk 2 procent en 11 procent.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)