Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Het betreft hier bedrijven van 1 tot 250 werkzame personen en behorende tot de volgende sectoren (Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI08)).

A  Landbouw
B  Winning van delfstoffen
C  Industrie
D  Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardsgas, stoom en gekoelde lucht
E  Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
F  Bouwnijverheid
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s
H Vervoer en opslag
I   Logies-, maaltijd- en drankverstrekking
J  Informatie en communicatie
M Advisering, onderzoek en overige speciaslistische zakelijke dienstverlening
N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening
S Overige dienstverlening