Realisaties: elektrotechnische en machine-industrie

In juli 2013 nam de omzet in de elektrotechnische en machine-industrie met 2,5 procent af ten opzichte van juli vorig jaar. Het verkoopvolume per gemiddelde werkdag was kleiner en de waarde van de ontvangen orders was lager. De afzetprijs was echter hoger en per gemiddelde werkdag werd er meer geproduceerd dan in juli 2012.

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2013)

Omzet, orders, productie en afzetprijs (juli 2013)

Afname omzet

In juli 2013 was de omzet 2,5 procent lager dan in juli 2012. Dit is het gevolg van tegengestelde ontwikkelingen in het binnen- en het buitenland. Op de binnenlandse markt nam de omzet met bijna 4,5 procent toe, terwijl op de grotere buitenlandse markt de omzet met 4,5 procent afnam. Juli 2013 had een werkdag meer dan juli 2012 en de afzetprijzen zijn gestegen. Het omzetvolume per gemiddelde werkdag was daarmee in juli bijna 9 procent lager dan vorig jaar.

De afname van de omzet is te wijten aan de machine-industrie. In deze subbranche nam de omzet met ruim 5 procent af, dat voornamelijk kwam door een omzetafname van 7 procent op de buitenlandse markt. Op de binnenlandse markt nam de omzet met 1 procent toe. Bij de elektrotechnische industrie en de elektrische apparatenindustrie was de omzet in juli 2013 respectievelijk ruim 4,5 procent en ruim 4 procent hoger dan in juli 2012. In de elektrotechnische industrie ontstond deze ontwikkeling door een omzettoename van ruim 25 procent in het binnenland, terwijl bij de elektrische apparatenindustrie de toename werd gedreven door een omzettoename van ruim 7 procent in het buitenland.

Afname orderontvangsten

De waarde van de ontvangen orders in de elektrotechnische en machine-industrie was in juli ruim 2 procent lager dan in juli vorig jaar. Dit was het gevolg van een afnemende vraag uit het buitenland. De orderontvangsten namen daar met ruim 4,5 procent af, terwijl in het binnenland de orderontvangsten met 6 procent toenamen.

Gekeken naar de onderliggende branches zijn het de elektrotechnische industrie en de machine-industrie die verantwoordelijk waren voor de afname. Respectievelijk namen in deze subbranches de orderontvangsten met ruim 6 procent en bijna 3 procent af. In beide subbranches was er een afname van de orderontvangsten in het buitenland en een toename in het binnenland. De elektrische apparatenindustrie zag daarentegen de orderontvangsten met bijna 7 procent toenemen ten opzichte van vorig jaar.

Afzetprijs gestegen

De afzetprijs was in juli 2013 ruim 2 procent hoger dan in juli 2012. Zowel in het binnen- als het buitenland moest er meer betaald worden voor producten van de elektrotechnische en machine-industrie. Bij de subbranches stegen de prijzen in de elektrische apparatenindustrie en de machine-industrie. Bij de elektrotechnische industrie bleef de afzetprijs vrijwel gelijk.

Iets meer geproduceerd

In juli 2013 werd er in de elektrotechnische en machine-industrie per gemiddelde werkdag ruim 0,5 procent meer geproduceerd dan in juli 2012. Vooral de elektrotechnische industrie is verantwoordelijk voor deze toename. In deze subbranche nam het productievolume per gemiddelde werkdag met bijna 4,5 procent toe. In de machine-industrie bleef de productie op een gelijk niveau, terwijl de productie per gemiddelde werkdag in de elektrische apparatenindustrie met bijna 2,5 procent afnam.

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)

Omzet, productie en afzetprijs (3-maandsvoortschrijdendgemiddelde)