Winst bedrijven opnieuw lager

In het eerste kwartaal van 2013 kwam de nettowinst voor belastingen van niet-financiële bedrijven uit op 30,7 miljard euro. Dat is 516 miljoen euro minder dan in het eerste kwartaal van 2012. In alle kwartalen van 2012 was de winst ook lager dan in de overeenkomstige periode een jaar eerder.

Slechter binnenlands resultaat

De productiewaarde van de niet-financiële bedrijven was fors lager dan een jaar eerder. Dat gold vooral voor de industrie en de bouw. Een van de weinige uitzonderingen betrof de zorgdienstverleners. Hun productie was hoger. Ondanks de lagere productie was de bruto toegevoegde waarde van de niet-financiële bedrijven hoger dan een jaar eerder. Dat komt doordat het intermediair verbruik nog sterker afnam dan de productie. Vooral in industrie was dat het geval.

Het netto-exploitatieoverschot (de resultaten uit binnenlandse productieactiviteiten) was 24,5 miljard euro, 1,2 miljard euro minder dan een jaar eerder. De afname is te wijten aan hogere uitgaven aan lonen en sociale premies, hogere afschrijvingen en lagere ontvangsten van niet-product gebonden subsidies.  De winstquote, het aandeel van het bruto exploitatieoverschot in de bruto toegevoegde waarde was ook lager dan een jaar eerder. Dit is vrijwel geheel toe te schrijven aan hogere loonkosten.

Beter resultaat buitenlandse dochters

Voor het derde achtereenvolgende kwartaal was de winst behaald door buitenlandse dochters groter dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2013 vermeerderde de winst met 966 miljoen euro en kwam uit op 10,7 miljard euro. In de laatste drie kwartalen van 2011 en in het eerste halfjaar van 2012 was er nog sprake van een afname van de in het buitenland gegenereerde winst ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Naast het resultaat van buitenlandse dochters en het exploitatieoverschot bestaat de winst ook uit een aantal mindere grote inkomsten- en uitgavenposten zoals rente en beleggingsdividenden.

Ontwikkeling winst niet-financiële ondernemingen

Ontwikkeling winst niet-financiële ondernemingen

Meer dividend uitgekeerd

Ondanks de winstafname keerden de niet-financiële ondernemingen hun aandeelhouders meer uit dan vorig jaar. In het eerste kwartaal van 2013 bedroeg het dividend 7,9 miljard euro. Dat is 1,8 miljard euro meer dan in het eerste kwartaal van 2012.

Meer leningen afgesloten dan afgelost

De niet-financiële ondernemingen hebben in het eerste kwartaal meer leningen afgesloten dan afgelost. Per saldo ging dat om 8,5 miljard euro, waarvan 4,9 miljard euro binnen het concern zelf. Aan kortlopende leningen is voor 10,4 miljard euro afgesloten, terwijl er op langlopende leningen voor 1,9 miljard euro is afgelost.