Meer brandnetels in natuurgraslanden, moerassen en bermen

De afgelopen jaren zijn er meer brandnetels bijgekomen in natuurgraslanden, moerassen en bermen. In de meeste bostypen en slootkanten is geen sprake van een toename. Het vóórkomen van brandnetels duidt op de aanwezigheid van grote voedselrijkdom en verstoring van de bodem.

Brandnetels in natuurgebieden, slootkanten en bermen

Brandnetel-g1

Verandering begrazingsbeheer

Er groeien sinds 1999 meer brandnetels in de Nederlandse natuurgebieden, maar niet in alle typen natuurgebied. In graslanden, moerassen en bermen is er een opvallende toename van de bedekking met brandnetels. Een mogelijke oorzaak is een minder intensief begrazings- en hooilandbeheer.
In slootkanten, naaldbossen en loofbossen is de bedekking met brandnetels niet veranderd. In duinen en heiden komen te weinig brandnetels voor om een trend te kunnen bepalen.

Aanwezigheid van brandnetels, 2011

Brandnetel-g2

Voedselrijkdom

Grote brandnetels komen veel in loofbossen voor en vooral in vochtige loofbossen. In graslanden is het aandeel van deze soort veel kleiner. In duinen en heiden komen nauwelijks of geen brandnetels voor. Brandnetels zijn kenmerkend voor stikstofrijke, vaak half beschaduwde plaatsen. Omdat naaldbossen, duinen en heiden tot de voedselarme begroeiingen behoren, komen daar weinig of geen brandnetels voor. Vochtige bossen zijn voedselrijker dan droge bossen, wat de grotere aanwezigheid van brandnetels kan verklaren. Ook in moerassen, slootkanten en bermen komen veel brandnetels voor.

Lodewijk van Duuren, Tom van der Meij en Jaap van der Linden (provincie Noord-Brabant)

Bron:

Compendium voor de leefomgeving