Toename ondernemerschap in Nederland

Het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Dit is ook in internationaal verband zichtbaar. In het verleden lag het aandeel zelfstandige ondernemers onder het gemiddelde van bijvoorbeeld de EU-15 en de OESO. Inmiddels neemt Nederland hier een bovengemiddelde positie in. De toename van het aantal zelfstandige ondernemers in Nederland kwam volledig voor rekening van de groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Ondernemersquote internationaal

In internationaal verband is de ondernemersquote in Nederland toegenomen. In vergelijking met de periode 2002-2005 waren er verschillende landen waarvoor de ondernemersquote afnam. Van de landen waar de ondernemersquote toenam was de toename in Polen het grootst. Daarna volgden Nederland en Finland. Daarnaast valt op dat in tal van Europese landen de ondernemersquote hoger ligt dan in de Verenigde Staten.

Ondernemersquote

ondernemersquote

Toename ondernemerschap door zelfstandigen zonder personeel

In 2011 was in Nederland 14,6 procent van de werkzame beroepsbevolking werkzaam als zelfstandige. In 2002 was dit nog 12,4 procent. In de periode 2002-2011 is dit aandeel jaarlijks toegenomen, dus ook in de periode 2009-2011 waarin de totale werkgelegenheid afnam. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel in het totale aantal zelfstandigen is toegenomen van 60 procent in 2002 tot meer dan 67 procent in 2011. Verder blijkt dat de groei van het totale aantal zelfstandigen volledig is toe te schrijven aan de toename van het aantal zelfstandigen zonder personeel.

Aandeel zelfstandigen in de werkzame beroepsbevolking

zelfstandigen zonder personeel

Bron: StatLine

Bron: Het Nederlandse ondernemingsklimaat in cijfers 2012
In deze vandaag verschenen publicatie wordt aan de hand van een honderdtal indicatoren het ondernemingsklimaat in Nederland geschetst. Hierbij wordt Nederland stelselmatig vergeleken met een referentiegroep van 19 andere landen.

Andries Kuipers