Mineralenbalans Nederlandse landbouw, 1970-2011

Het CBS berekent jaarlijks de omvang van de overschotten van stikstof, fosfor en kalium aan de hand van uitgebreide balansen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uitgebreide stroomschema's, die informatie geven over de diverse economische en milieustromen van stikstof, fosfor en kalium van zowel binnen als buiten de land- en tuinbouwsector. Dit gebeurt via deelbalansen voor de veehouderij en voor cultuurgrond. In de stroomschema's worden twee overschotten onderscheiden: 'overschot-1' en 'overschot-2'. 'Overschot-1' is het resultaat van balansberekeningen voor de gehele land- en tuinbouw als sector (zie StatLine tabel: Mineralen in de landbouw (sectorbalansen)), terwijl het 'overschot-2' alleen betrekking heeft op de balansen voor landbouwgrond (zie StatLine tabel: Mineralen op landbouwgrond (bodembalansen)). Het verschil tussen 'overschot-1' en 'overschot-2' komt voort uit het verschil in berekeningswijze van de mineralenuitscheiding van de veestapel. In de 'sectorbalansen' wordt de mineralenuitscheiding van de veestapel vastgesteld aan de hand van de beschikbare hoeveelheid voer en de dierlijke productie op landelijk niveau. In de 'bodembalansen' gebeurt dit op basis van de voerbehoefte en dierlijke productie per dier. Het verschil tussen beide min of meer onafhankelijke berekeningen is een indicatie voor de nauwkeurigheid van de gebruikte gegevens en de berekende overschotten.

Stikstofbalans
Fosforbalans
Kaliumbalans