Iets kleinere veestapel, wel meer geiten

Op 1 april 2012 telde Nederland 3,9 miljoen runderen, 12,2 miljoen varkens, 95,0 miljoen kippen, 0,4 miljoen geiten en 1,0 miljoen schapen op landbouwbedrijven. Alleen de geitenstapel groeit nog.

Veestapel krimpt 

Tussen 2000 en 2012 zijn de aantallen runderen, varkens en kippen op landbouwbedrijven afgenomen met ongeveer 5 tot 10 procent. Door de uitbraken van dierziekten (Mond-en-klauwzeer in 2001 en Vogelpest in 2003) hebben zich gedurende deze periode scherpe afnames van de aantallen voorgedaan, maar telkens volgde een herstel. De geitenstapel laat tussen 2000 en 2012 een stijgende ontwikkeling zien. In 2010 werd de groei onderbroken door de Q-koortsruimingen. De ontwikkeling van de schapenstapel toont een wat grillig verloop, maar daalt licht sinds 2007.

Ontwikkeling aantal dieren
2012-veestapel-2012-g1 

Veel minder bedrijven met vee

De aantallen bedrijven waar de dieren worden gehouden namen in de periode 2000-2012 voor (vrijwel) alle diercategorieën gestaag af. Wel is het aantal bedrijven met geiten in de jaren 2001 en 2002 nog flink gestegen. Het gaat hier overigens om maar relatief weinig bedrijven.  In 2000 waren dit er 3,8 duizend en in 2012 nog 3,5 duizend.  Tussen 2000 en 2012 is het aantal bedrijven met varkens (-59 procent) en met kippen (-45 procent) fors gedaald. De aantallen bedrijven met schapen en met rundvee zijn ongeveer 30 procent iets minder snel gedaald.
Algemeen geldt dat het aantal dieren minder is gedaald dan het aantal bedrijven dat deze dieren houdt. Per bedrijf worden dan ook in 2012 meer dieren gehouden dan in 2000. Koplopers zijn de bedrijven met varkens en die met geiten waar de aantallen dieren per bedrijf ruim verdubbelde.

Ontwikkeling aantal bedrijven
2012-veestapel-2012-g2 

André Meurink

Bron StatLine