Update informatie over nieuwe reeks Onverzekerden tegen ziektekosten

Op 6 juni 2012 heeft het CBS melding gemaakt van het stopzetten van de StatLine-tabellen over onverzekerden tegen ziektekosten, nadat was gebleken dat de beschikbare registraties met niet-verzekeringsplichtigen onvolledig waren. In dezelfde mededeling is aangegeven dat het CBS in nauwe samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) een nieuwe reeks Onverzekerden tegen ziektekosten gaat samenstellen.

Het overleg met SVB en CVZ over deze nieuwe reeks is gestart. In dit overleg is vastgesteld dat de kwaliteit van het CVZ-bronbestand dat gebruikt wordt bij de samenstelling van de nieuwe reeks in de loop van 2012 steeds beter is geworden. Een eerste meting van de omvang en samenstelling van de groep onverzekerden per ultimo 2012 lijkt dan ook goed mogelijk te zijn. Onderzocht wordt nog of het haalbaar is om ook een zinvolle meting per ultimo juni 2012 te doen. De eerste cijfermatige resultaten zullen naar verwachting in het voorjaar van 2013 worden gepubliceerd.