Gezinsmigratie

Gezinsmigratie omvat gezinshereniging, meemigrerende gezinsleden en gezinsvorming. Onder gezinshereniging wordt de vestiging in Nederland verstaan van personen uit gezinnen die al vóór de immigratie bestonden, waarbij één of meer gezinsleden bij gezinsleden gaan wonen die eerder naar Nederland zijn gekomen. Hierbij kan het onder andere gaan om huwelijks(partners), minderjarige kinderen (niet gehuwd, geen geregistreerd partner) of ouders die bij hun kinderen gaan wonen. Aan andere familieleden dan de echtgenoot, partner of minderjarige kinderen kan een verblijfsvergunning in het kader van verruimde gezinshereniging worden verstrekt. Een belangrijke voorwaarde voor verruimde gezinshereniging is dat deze familieleden al in het land van herkomst tot het gezin behoorden en dat achterlating van deze familieleden naar het oordeel van de staatssecretaris van Justitie van een onevenredige hardheid zou zijn. Gezinshereniging volgt vaak op arbeidsmigratie of asielmigratie.
Meemigrerende gezinsleden zijn gezinsleden, zoals van een arbeidsmigrant, die in hetzelfde jaar als de arbeidsmigrant immigreren. Gezinsvorming betreft de vestiging in Nederland van personen die hier komen om te trouwen, een partnerschap af te sluiten, of te gaan samenwonen met een al in Nederland wonende partner, met wie betrokkene nooit eerder heeft samengewoond.