Berekening van de CO2-emissies, het primair fossiel energiegebruik en het rendement van elektriciteit in Nederland

Dit rapport gaat over het toerekenen van CO2-emissie en primaire energie aan een kwh elektriciteit. In het rapport wordt de gebruikte methode verantwoord. Iedereen die met monitoring van energie- en klimaatbeleid bezig is, kan dan de juiste kengetallen gebruiken. Het CBS zal de gegevens jaarlijks rapporteren, zodat er recente gegevens beschikbaar zijn.