Sociale bescherming kost 186 miljard in 2011

In 2011 zijn de totale uitgaven aan sociale bescherming gestegen met 4 procent tot 186 miljard euro. Dat komt neer op bijna 11 130 euro per inwoner. In vergelijking met andere Europese landen besteedt Nederland veel aan sociale bescherming.

Onder de brede Europese term sociale bescherming vallen publieke regelingen in het kader van sociale zekerheid, zoals de zorguitgaven die gefinancierd worden uit de basisverzekering. Maar ook particuliere regelingen, zoals pensioenuitkeringen die betaald worden uit collectieve pensioenfondsen, bijvoorbeeld het ABP, worden er toe gerekend.

Tweederde wordt besteed aan Ziekte/Gezondheid en Ouderdom

Ziekte/Gezondheidszorg en Ouderdom vormen de grootste posten van sociale bescherming. Zij zijn ieder goed voor ruim een derde van de totale uitgaven. Evenals in de voorgaande jaren namen ook in 2011 de uitgaven aan Ziekte/Gezondheidszorg en Ouderdom toe.

De basispremie van de Zorgverzekeringswet is in 2011 met ruim 100 euro gestegen ten opzichte van 2010. Dit werkte door in de Zorgtoeslag. Deze groeide met bijna een kwart tot 4,7 miljard euro.

Sociale bescherming naar functie, 2011

Sociale bescherming naar functie

Minder uitgegeven aan werkloosheiduitkeringen in 2011

Vorig jaar zijn voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis eind 2008 de totale werkloosheidsuitkeringen afgenomen, met ruim 4 procent ten opzichte van 2010. Hoewel het aantal werklozen in de tweede helft van 2011 weer wat opliep, was de gemiddelde werkloosheid over het hele jaar lager dan in 2010.

Nederland geeft relatief veel uit aan sociale bescherming

In 2011 werd in Nederland bijna 11 130 euro per persoon uitgegeven aan sociale beschermingsuitkeringen. Hiermee bevinden we ons in vergelijking met de rest van Europa in de top-3. Uit de laatste Europese cijfers over 2009 blijkt dat –gecorrigeerd voor prijsverschillen- alleen in Denemarken en Luxemburg meer wordt uitgegeven per hoofd van de bevolking. Roemenië en Bulgarije sluiten de rij. In deze landen wordt minder dan 2 000 euro per hoofd van de bevolking gespendeerd aan sociale bescherming.

Sociale bescherming per hoofd van de bevolking in de EU, 2009

Sociale bescherming per hoofd van de bevolking in de EU, 2009

Annemieke Redeman

Bronnen: