Co-vergisting van dierlijke mest 2006-2011

Co-vergisting van dierlijke mest is sterk gegroeid in de periode 2006-2010. Momenteel zijn ongeveer 90 bedrijven actief die één of meer vergisters exploiteren. De input van de vergisters bestaat voor meer dan 50 procent uit rundvee- en varkensmest met daarnaast een breed scala aan co-substraten. De hoeveelheid stikstof en fosfaat die via co-substraten wordt toegevoegd, is ongeveer even groot als de hoeveelheid die via export van digestaat wordt afgevoerd.