Meeste bedrijven hebben één vestiging

Bijna 95 procent van alle commercieel georiënteerde bedrijven had op 1 januari 2010 één vestiging. De resterende bedrijven zijn  goed voor ruim 15 procent van de vestigingen. In de handel zijn de meeste bedrijven te vinden met meerdere vestigingen.

Handel heeft meeste vestigingen per bedrijf

Bijna 85 procent van de vestigingen zijn op zichzelf staande bedrijven. Dit is sinds 2006 nauwelijks veranderd. Vooral bij de landbouw, bosbouw en visserij komt het weinig voor dat een bedrijf meer dan één vestiging heeft. In de handel zijn echter relatief veel vestigingen die onderdeel zijn van een groter bedrijf. Bij twee derde van deze handelsvestigingen is detailhandel de hoofdactiviteit. Wordt er alleen gekeken naar bedrijven met meer dan tien werkzame personen, dan óók heeft de handel de meeste vestigingen die samen een bedrijf vormen en blijft de landbouw bestaan uit voornamelijk bedrijven met slechts één vestiging.

Verdeling aantal vestigingen, 2010

vestigingen-bv1

Meerdere vestigingen vooral bij supermarkten

Bedrijven met meerdere vestigingen hebben in 2010 gemiddeld 2,5 vestigingen. In de landbouw is dit 2,2 en in de handel 3,6. Het aantal vestigingen per bedrijf is (met 8) het hoogst bij supermarkten. Er is bij deze aantallen mogelijk sprake van een onderschatting. Als een bedrijf een franchiseonderneming is, wordt dit bedrijf apart meegeteld ondanks de relatie met andere vestigingen. Dit komt veel voor in de detailhandel. De vestigingen die gezamenlijk een bedrijf vormen, hebben niet altijd dezelfde bedrijfsactiviteiten. Zo kan een vestiging in de autohandel opereren met een vestiging in de dienstverlening, bijvoorbeeld een leasebedrijf van auto‘s

Verdeling van de vestigingen naar hoofdactiviteit,  2010 

vestigingen-bv2

Kleine provinciale verschillen

Tussen de provincies zijn er kleine verschillen in de verdeling van de vestigingen over de sectoren. In Zuid-Holland zijn de meeste vestigingen per sector, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant. Verhoudingsgewijs zijn er met ruim 35 procent veel dienstverlenende vestigingen in Utrecht. Ook in Zuid-Holland, Noord-Holland en Flevoland schommelt dit aandeel rond de 30 procent. Bij dienstverlening gaat het voornamelijk om gespecialiseerde dienstverlening zoals managementadvisering en rechtskundige dienstverlening. In de overige acht provincies zijn meer vestigingen met handel als voornaamste activiteit. De landbouw-, bosbouw- en visserijsector is met een aandeel van 13 procent het stevigst vertegenwoordigd in Zeeland, gevolgd door Drenthe en Overijssel met ieder een aandeel van ruim 11 procent. Bijna 9 procent van de vestigingen in Friesland is te vinden in industriële sector. Vooral producten van metaal (machines en apparaten uitgezonderd) worden hier gefabriceerd door voornamelijk kleine vestigingen in de algemene metaalverwerking. In Overijssel zijn naar verhouding veel vestigingen in de handel, op de voet gevolgd door Limburg en Drenthe. Gemiddeld over heel Nederland is 6 procent van de vestigingen actief in de informatie- en communicatiesector. In Noord-Holland is dit ruim 8 procent en in Zeeland krap 3 procent.

Verdeling vestigingen bij bedrijven met meerdere vestigingen, 2010

vestigingen-bv3

Handel belangrijke hoofdactiviteit

De activiteiten van de vestigingen die op zichzelf staan, verschillen wel van de activiteiten van vestigingen die gezamenlijk een bedrijf vormen. De meerderheid van deze laatste vestigingen heeft in alle provincies als hoofdactiviteit handel. In Flevoland is het percentage vestigingen dat handel als hoofdactiviteit heeft met 50 procent het hoogste in Nederland en in Noord-Holland, met nog geen 45 procent, het laagste. Niet alleen handel is een activiteit die relatief veel voorkomt bij vestigingen die samen een bedrijf vormen, ook het percentage vestigingen bij de dienstverlening en de industrie is hoog.

Margreet Geurden-Slis