Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen


Er zijn verschillende wetten en regelingen op grond waarvan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen worden verstrekt. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering kan verstrekt worden in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).