Outcomemonitor Wijkenaanpak, Eerste Voortgangsrapportage

Deze rapportage geeft voor de 40 aandachtswijken een beschrijving van de meest recente gegevens en de ontwikkeling sinds de Nulmeting. Opdrachtgever: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.