Uitstel publicatie uitkomsten Productiestatistieken 2006

De publicatie van de productiestatistieken over het verslagjaar 2006 is uitgesteld. Naar verwachting zullen deze publicaties begin oktober beschikbaar komen.

De vertraging van de productiestatistieken heeft twee oorzaken. Ten eerste wordt over dit verslagjaar voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe versie van het CBS-bedrijvenregister. In juli 2006 is dit nieuwe register in productie genomen. Het nieuwe register heeft als doel beter gebruik te kunnen maken van externe registraties (zoals gegevens van de belastingdienst), vooral om de enquêtedruk op ondernemers verder te verlagen.

Daarnaast zijn de vragenlijsten over verslagjaar 2006 vernieuwd. De nieuwe vragenlijsten zijn beknopter en gewijzigd in opzet en vraagstelling. De nieuwe vragenlijsten hebben eveneens als doel de enquêtedruk op ondernemers verder te verlagen.

De introductie van het nieuwe bedrijvenregister en van de nieuwe vragenlijsten heeft geleid tot aanloopproblemen. Daarnaast zijn extra analyses naar mogelijke trendbreuken in de uitkomsten noodzakelijk.

Lijst met vertraagde bedrijfstaktabellen:

 • Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche
 • Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens
 • Dienstverlening landbouw; arbeids-en financiële gegevens per grootteklasse
 • Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche
 • Industrie: arbeid en financiën van alle bedrijven
 • Industrie: arbeid en financiën, grote bedrijven (100 en meer werknemers)
 • Sociale Werkvoorziening; bedrijven, werkgelegenheid en financiële gegevens
 • Energie- en waterleidingbedrijven; arbeids- en financiële gegevens
 • Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche
 • Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche
 • Groothandel en handelsbemiddeling; arbeids- en financiële gegevens
 • Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche
 • Transport; arbeids- en financiële gegevens, per branche
 • Speur en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens
 • Particuliere milieudienstverlening; werkzame personen, baten en lasten