Nationaal inkomen stijgt iets minder snel dan bbp

Het bruto nationale inkomen (in lopende prijzen) is in 2007 met 4,5 procent gestegen, terwijl het bruto binnenlands product (bbp) met 5,0 procent toenam. Het verschil is toe te schrijven aan de ontvangen en betaalde primaire inkomens van Nederland aan het buitenland. Het saldo van deze transacties nam in 2007 met 2 miljard euro af. Het reëel nationaal groeide in 2007 met 3,0 procent en het volume van het bbp met 3,5 procent

Zowel ontvangen als betaalde primaire inkomens toegenomen

De uit het buitenland ontvangen primaire inkomens zijn in 2007 met 3,1 procent toegenomen. Dit kwam door een toename van de rente- en dividendenontvangsten. De rentebaten stegen met 15,6 miljard tot 82,7 miljard door toename van de omvang van de uitstaande financiële posities en door een stijging van de rente. De ontvangen winsten uit het buitenland namen met 14,5 miljard toe, maar daar tegenover stond een daling van bijna 25 miljard van de winsten die buitenlandse dochters van Nederlandse bedrijven inhielden.

De door Nederland betaalde primaire inkomens namen met 4,8 procent sterker toe dan de ontvangsten. Zowel de rentebetalingen, met 16,9 miljard, als de dividenduitkeringen, met 22 miljard, groeiden harder dan de ontvangsten van Nederland. De in Nederland gehouden winsten die aan het buitenland toebehoren, namen met 32 miljard af.

Negatief saldo secundaire inkomensoverdrachten opgelopen

Zoals al jaren het geval is, geeft Nederland jaarlijks meer uit aan secundaire inkomens dan dat het ontvangt. Dit komt vooral doordat Nederland nettobetaler is aan de Europese Unie en door uitgaven aan ontwikkelingshulp. De per saldo aan het buitenland betaalde inkomensoverdrachten groeiden in 2007 met 0,6 miljard tot 8,3 miljard.

Bruto binnenlands product en nationaal inkomen (lopende prijzen)

Bruto binnenlands product en nationaal inkomen (lopende prijzen)