Naar een nieuwe schatting van het aantal islamieten in Nederland

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2007. Tot en met 2004 raamde het CBS het aantal islamieten in Nederland door per herkomstgroep het aandeel islamieten te schatten op basis van extern onderzoek en het percentage islamieten in het herkomstland. In dit artikelwordt een methode gepresenteerd om het aantal islamieten in Nederland te schatten op basis van enquêtegegevens uit het Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS). Auteurs: Marieke van Herten en Ferdy Otten