Investeringen

Volledige benaming

Bruto investeringen in vaste activa door bedrijven, volume.

Omschrijving

Vaste activa zijn geproduceerde materiële of immateriële activa die langer dan een jaar in het productieproces worden gebruikt (zoals gebouwen, woningen, machines, vervoermiddelen en dergelijke).
Tot de bruto investeringen in vaste activa door bedrijven behoren investeringen door vennootschappen, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk (IZW’s). De investeringen zijn geregistreerd naar eigendom. Dat wil zeggen dat de investeringen zijn beschreven bij de economische eigenaar van het investeringsgoed. De bruto investeringen omvatten zowel de uitbreidingsinvesteringen als de vervangingsinvesteringen.

Overige informatie

Tot de investeringen in vaste activa behoren ook:

  • Het onderhanden werk in de bouwnijverheid, dat tot de investeringen in vaste activa van de opdrachtgever is gerekend. Het gaat hierbij om woningen, bedrijfsgebouwen, weg- en waterbouwkundige werken etc.
  • Militaire bouwwerken die op soortgelijke wijze als door civiele producenten worden gebruikt, zoals vliegvelden en ziekenhuizen.
  • Verbeteringen aan gebruikte vaste activa, die veel verder gaan dan wat voor gewoon onderhoud en gewone reparaties nodig is.
  • De bij de aankoop van nieuwe en gebruikte vaste activa gemaakte kosten, zoals overdrachtskosten en kosten van makelaars, architecten, notarissen en taxateurs.