De Nederlandse samenleving 2004

Met deze publicatie beschrijft het CBS sociale trends. In 2003 was 37 procent van de huishoudens van mening dat hun financiële situatie afgelopen jaar verslechterd is. Dat is ruim drie keer zoveel als in 2000. Andere trends laten geringe veranderingen zien. Zo nam het aandeel mensen dat zich onveilig of zich ongezond voelde licht toe. Trends in de beleving komen niet altijd overeen met de feitelijke ontwikkeling.

Positief oordeel over gezondheid maar toch …

De meeste mensen vinden hun gezondheid goed of zeer goed. De afgelopen twintig jaar is dit aandeel heel licht gedaald, maar dat is deels het gevolg van de veroudering van de bevolking. Toch zijn steeds meer mensen medicijnen gaan gebruiken. Deze stijging doet zich voor in alle leeftijdsgroepen. Het gebruik van niet voorgeschreven medicijnen laat een veel sterkere stijging zien dan dat van voorgeschreven medicijnen. We gaan vaker naar de fysiotherapeut dan een aantal jaren geleden en er zijn steeds meer mensen met overgewicht.

Gevoel van onveiligheid licht gestegen terwijl de veiligheid gelijk bleef

Iets meer mensen voelen zich wel eens onveilig vergeleken met een paar jaar geleden. Jonge vrouwen voelen zich het meest onveilig. Maar anderzijds bleef het aandeel mensen dat met criminaliteit te maken kreeg de afgelopen tien jaar gelijk. Ook op dit punt is een zekere tegenstrijdigheid zichtbaar in ontwikkeling van beleving en feiten.

Langer naar school en meer tweeverdieners

We gaan steeds langer naar school en ons opleidingsniveau stijgt. De huidige generatie jongeren heeft er als schoolverlater gemiddeld 17 jaar onderwijs op zitten. Jonge vrouwen hebben hun achterstand op jonge mannen ingelopen. In het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit zijn tegenwoordig evenveel mannelijke als vrouwelijke studenten, terwijl vrouwen hun studie sneller afronden dan mannen. Het aantal vrouwen en jonge moeders met een baan stijgt. Mede daardoor zijn er nu meer tweeverdieners en hebben in de meeste jonge gezinnen beide ouders een betaalde baan.

Minder werkstress

Gemiddeld is het onder hoge tijdsdruk werken de afgelopen jaren gedaald. De werkdruk bij vrouwen van 20-29 jaar is hoger dan die bij mannelijke leeftijdgenoten. Boven de dertig jaar is de werkdruk bij mannen hoger. Dat hangt samen met het hogere aandeel deeltijdwerkers bij vrouwen boven de 30 jaar. Deeltijders kennen een lagere werkstress dan voltijders. Dat neemt niet weg dat werkende ouders het druk hebben. Daarom wordt de hulp van oma en opa ingeroepen. De helft van de werkende ouders brengt de kinderen geregeld naar opa en oma. Deze vorm van kinderopvang is daarmee de meest gebruikte vorm.

Vermogens fors gestegen

Het vermogen van huishoudens bestaat voor meer dan de helft uit de waarde van de eigen woning. Vooral door de stijgende woningprijzen zijn de vermogens van huishoudens met een eigen woning sterk gestegen. De terugval in de economie heeft op de woningprijzen weinig effect gehad. De koersontwikkeling van aandelen heeft veel minder invloed op het vermogen omdat aandelen gemiddeld minder dan eenvijfde van het vermogen vormen. De vermogensverdeling is erg scheef, veel schever dan de inkomensverdeling. Zo bezit iets meer dan 1 procent van de huishoudens een kwart van het totale vermogen.

Verder in De Nederlandse samenleving 2004
In De Nederlandse samenleving komt verder aan de orde:

* Gezond leven verlengt levensverwachting
* Jongeren vinden moeilijker woonruimte
* Geluidshinder weinig verminderd
* Bevolking grote steden verandert snel
* Jeugd leeft ongezond
* Meer belangstelling voor politiek

Dit is een samenvatting van de publicatie 'De Nederlandse samenleving 2004'
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persartikel