Dierlijke mest en mineralen 2002 en 2003*

In 2002 produceerde de Nederlandse veestapel 71 miljoen ton mest. In deze mest zat 384 miljoen kg stikstof en 172 miljoen kg fosfaat. In het artikel "Dierlijke mest en mineralen 2002" komen de berekeningsmethodiek, de mestproductie- en uitscheidingsfactoren per diercategorie en de totale mest- en mineralenproductie in 2002 aan de orde.

De voorlopige uitkomsten over 2003 laten een verdere daling zien van de mest- en mineralenproductie.

Productie van mest en mineralen, 2003*

  Mestproductie Mineralen
 

  Dunne mest Vaste mest N-excretie N in mest 1) Fosfaat 2) Kalium 3)

  mln kg
 
             
Rundvee, totaal 52 844 1 008 296,4 250,9 92,3 372,0
w.v.            
melk- en kalfkoeien 36 944 - 186,2 156,9 60,9 230,7
overig fokvee 10 135 - 73,1 62,8 19,3 96,0
vleeskalveren 2 818 - 12,1 9,8 4,7 13,1
overig vleesvee 2 947 1 008 25,1 21,3 7,5 32,2
             
Schapen en geiten 1 186 398 16,6 13,8 4,8 22,0
             
Varkens, totaal 11 719 - 95,5 68,6 39,0 73,3
w.v.            
fokvarkens 5 278 - 32,7 24,1 14,9 23,4
vleesvarkens 6 441 - 62,8 44,5 24,2 49,9
             
Pluimvee, totaal 192 1 116 43,6 28,8 21,7 22,5
w.v.            
legpluimvee 192 606 20,2 12,2 12,6 10,3
vleespluimvee - 510 23,3 16,6 9,2 12,1
             
Konijnen en pelsdieren - 82 2,2 1,3 1,4 0,8
             
Gehele veestapel 65 940 2 604 454,3 363,4 159,3 490,5
             

1) Exclusief gasvormige stikstofverliezen tijdens uitscheiding in stal en weide en tijdens opslag in de stal.
2) Als P2O5.
3) Als K2O.