Basisverlegging maandstatistiek detailhandel

Bij de maandstatistiek detailhandel is het basisjaar verlegd van 1995 naar 2000. Daarnaast worden behalve omzetgegevens ook weer prijs- en volumegegevens gepubliceerd. De basisverlegging volgt op de vernieuwing van de maandstatistiek detailhandel die onlangs is afgerond.

Nieuwe basisAls basisjaar voor de omzet-, prijs- en volumereeksen van de detailhandel geldt vanaf nu 2000 en niet langer 1995. Dit betekent enerzijds dat de wegingen van omzet en prijzen uit 2000 ten grondslag liggen aan de indices en anderzijds dat het jaar 2000 de referentie vormt voor latere jaren en op 100 is gesteld. Bij de prijzenreeks is bovendien het artikelassortiment geactualiseerd.

Wegingen geactualiseerdBij de berekening van omzetindexcijfers van de detailhandel geven de wegingsfactoren het aandeel weer waarmee een branche meetelt in een publicatiegroep. Bij de berekening van prijsindexcijfers van de detailhandel geven de gewichten de mate weer waarin de prijs van een artikel en/of artikelgroep meetelt in het totaal van een branche of een publicatiegroep. Bij de basisverlegging zijn deze gewichten geactualiseerd met behulp van onder meer de jaarstatistiek detailhandel 2000.

Assortiment opnieuw vastgesteld
Voor het berekenen van de prijsontwikkeling bij de detailhandel is gebruik gemaakt van consumentenprijsindexcijfers van het CBS. Bij de statistiek Consumentenprijzen is het basisjaar eerder dit jaar ook vastgesteld op 2000 in plaats van 1995. Daarbij is het pakket goederen en diensten, dat een Nederlands huishouden gemiddeld aanschaft, opnieuw bepaald. In samenhang hiermee is bij de maandstatistiek detailhandel het artikelassortiment van de verschillende branches opnieuw vastgesteld. Met behulp van prijsinformatie van dit assortiment en de gewichten ervan worden prijsindices berekend per detailhandelsbranche en/of publicatiegroep. Volumereeksen van de detailhandel worden berekend door deling van omzet- en prijsreeksen.

Enkele uitkomstenVan de vernieuwde reeksen is een beperkt aantal gegevens hieronder aangegeven. In tabel 1 zijn over de periode januari 2000 tot en met juli 2003 omzetgegevens opgenomen op basis van 2000=100. In deze tabel is te zien dat voor het verslagjaar 2000 het gemiddelde van de maandindices uitkomt op 100. In tabel 2 zijn voor statistiekjaar 2000 omzetindices vermeld uit de oude (1995=100) en uit de nieuwe reeks (2000=100).

De rest van de uitkomsten is te vinden in de CBS-database StatLine op de website van het CBS.

Tabel 1 Totaal detailhandel 1), omzetindexcijfers en de procentuele ontwikkeling van de omzet


  2000 2001 2002 2003 3)   2001 2002 2003 3)

  Omzetindexcijfer (2000=100)   % ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder 2)
 
Januari 86 93 98 101   8,4 5,0 3,6
Februari 86 89 93 94   3,7 4,0 1,8
Maart 99 107 110 105   8,6 2,6 -4,5
 
April 99 102 108 107   3,2 6,6 -0,9
Mei 104 113 116 114   8,7 2,6 -2,2
Juni 102 110 111 104   7,9 0,6 -6,6
 
Juli 99 102 109 105   3,6 6,3 -3,3
Augustus 97 104 110     7,6 5,0  
September 103 107 107     4,0 0,2  
             
Oktober 100 110 115     9,0 5,4  
November 105 113 114     7,4 0,7  
December 121 125 126     3,2 0,2  

1) Exclusief apotheken en reparatiebedrijven
2) Berekend met behulp van niet afgeronde cijfers
3) Voorlopige cijfers

Tabel 2 Omzetindexcijfers verslagjaar 2000, oude reeks (1995=100) en nieuwe reeks (2000=100)


  Totaal detailhandel 1) Winkels in voedings- en 
genotmiddelen
Winkels in non-food artikelen
 
  oud nieuw oud nieuw   oud nieuw

Januari 109 86 100 89 115 84
Februari 109 86 102 90 113 83
Maart 125 99 115 102 132 97
 
April 125 99 112 99 135 99
Mei 132 104 113 100 146 106
Juni 129 102 119 105 138 101
 
Juli 125 99 110 97 136 99
Augustus 123 97 114 100 129 95
September 130 103 115 102 139 103
 
Oktober 127 100 109 96 140 103
November 133 105 116 103 146 107
December 154 121 135 119 170 123

1) Exclusief apotheken en reparatiebedrijven