SDG 2 Geen honger

Het streven van SDG 2 is dat in 2030 niemand meer honger lijdt en iedereen toegang heeft tot veilig, voedzaam en voldoende voedsel. In rijkere landen is er vooral aandacht voor voedselverspilling, omdat ondervoeding en voedselonzekerheid daar weinig voorkomen. Daarom gaat het hier om de duurzaamheid van de voedselproductie.
  • De middelen en mogelijkheden voor voedselproductie nemen af. Het areaal cultuurgrond en de productie per arbeidsjaar van de landbouw dalen beide trendmatig. De productie per arbeidsjaar is een van de hoogste in de EU.
  • De productie in de landbouw wordt steeds duurzamer. De veestapeldichtheid, het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen en het gebruik van antibiotica in de veehouderij nemen af. Het areaal biologische landbouw en de weidegang van melkvee nemen toe. Het areaal eiwitrijke gewassen is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.
  • Vergeleken met de EU heeft de Nederlandse landbouw een hoge druk op het milieu. De veestapeldichtheid is de hoogste in de EU27. Bij het areaal biologische landbouw en eiwitrijke gewassen staat Nederland bijna onderaan de EU-ranglijst. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is per euro landbouwproductie een van de laagste in de EU, per hectare een van de hoogste. De benuttingspercentages van stikstof en fosfor zijn laag vergeleken met de EU.
  • Consumenten kopen steeds vaker duurzame vleesproducten. Wel verspillen Nederlanders relatief veel voedsel. 

Het dashboard en de indicatoren 

SDG 2 Geen honger

Middelen en mogelijkheden

43,6%
van de totale oppervlakte in 2023
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
14e
van 27
in EU
in 2021
Cultuurgrond (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij)
€ 166
miljoen (prijzen 2015) per 1 000 arbeidsjaren in 2023
De langjarige trend is dalend (daling brede welvaart)
3e
van 27
in EU
in 2023
Productie landbouw

Gebruik

3,30
grootvee-eenheden per hectare cultuurgrond in 2023
De langjarige trend is dalend (stijging brede welvaart)
27e
van 27
in EU
in 2020
Veestapeldichtheid
4,9%
van het totaal areaal cultuurgrond in 2023
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
21e
van 25
in EU
in 2021
Biologische landbouw
1,0%
van het totaal areaal cultuurgrond in 2023
18e
van 22
in EU
in 2022
Eiwitrijke gewassen
323,1
kg afzet per miljoen euro landbouwproductievolume in 2022
De langjarige trend is dalend (stijging brede welvaart)
2e
van 13
in EU
in 2022
Chemische gewasbeschermingsmiddelen
75,0%
van melkvee heeft weidegang in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
Weidegang van melkvee
0,047
gram per kilogram levend gewicht vee in 2022
De langjarige trend is dalend (stijging brede welvaart)
Antibioticagebruik veehouderij

Uitkomsten

89%
fosforafvoer via gewassen t.o.v. totale aanvoer fosfor in 2023
13e
van 16
in EU
in 2019
Benutting fosfor cultuurgrond A)
60%
stikstofafvoer via gewassen t.o.v. totale aanvoer stikstof in 2023
13e
van 16
in EU
in 2019
Benutting stikstof cultuurgrond A)
3%
van het totaal bestedingen aan voeding in 2022
Marktaandeel biologisch voedsel
36,0%
van het verkochte vlees heeft een duurzaamheidskenmerk in 2022
De langjarige trend is stijgend (stijging brede welvaart)
Vlees met duurzaamheidskenmerk
148
kilogram per hoofd van de bevolking in 2021
16e
van 20
in EU
in 2021
Voedselverspilling B)
SDG 2 Geen honger
Categorie Indicator Waarde Trend Positie in EU Positie op EU-ranglijst
Middelen en mogelijkhedenCultuurgrond (akkerbouw, tuinbouw, veehouderij)43,6% van de totale oppervlakte in 2023dalend (daling brede welvaart)14e van 27 in 2021midden van de ranglijst
Middelen en mogelijkhedenProductie landbouw€ 166 miljoen (prijzen 2015) per 1 000 arbeidsjaren in 2023dalend (daling brede welvaart)3e van 27 in 2023bovenste kwart van de ranglijst
GebruikVeestapeldichtheid3,30 grootvee-eenheden per hectare cultuurgrond in 2023dalend (stijging brede welvaart)27e van 27 in 2020onderste kwart van de ranglijst
GebruikBiologische landbouw4,9% van het totaal areaal cultuurgrond in 2023stijgend (stijging brede welvaart)21e van 25 in 2021onderste kwart van de ranglijst
GebruikEiwitrijke gewassen1,0% van het totaal areaal cultuurgrond in 202318e van 22 in 2022onderste kwart van de ranglijst
GebruikChemische gewasbeschermingsmiddelen323,1 kg afzet per miljoen euro landbouwproductievolume in 2022dalend (stijging brede welvaart)2e van 13 in 2022bovenste kwart van de ranglijst
GebruikWeidegang van melkvee75,0% van melkvee heeft weidegang in 2022stijgend (stijging brede welvaart)
GebruikAntibioticagebruik veehouderij0,047 gram per kilogram levend gewicht vee in 2022dalend (stijging brede welvaart)
UitkomstenBenutting fosfor cultuurgrond A)89% fosforafvoer via gewassen t.o.v. totale aanvoer fosfor in 202313e van 16 in 2019onderste kwart van de ranglijst
UitkomstenBenutting stikstof cultuurgrond A)60% stikstofafvoer via gewassen t.o.v. totale aanvoer stikstof in 202313e van 16 in 2019onderste kwart van de ranglijst
UitkomstenMarktaandeel biologisch voedsel3% van het totaal bestedingen aan voeding in 2022
UitkomstenVlees met duurzaamheidskenmerk36,0% van het verkochte vlees heeft een duurzaamheidskenmerk in 2022stijgend (stijging brede welvaart)
UitkomstenVoedselverspilling B)148 kilogram per hoofd van de bevolking in 202116e van 20 in 2021onderste kwart van de ranglijst

Uitleg dashboard, kleuren en noten

SDG 2 heeft tot doel honger te beëindigen, voedselzekerheid te garanderen, en betere voeding en duurzame landbouw te stimuleren. Omdat in Nederland ondervoeding en voedselonzekerheid niet vaak voorkomen, kijkt dit dashboard meer naar hoe wij voedsel produceren: hoe duurzaam doen we dat? En welke impact heeft dat op de leefomgeving? Het dashboard bevat ook een aspect dat officieel in SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie hoort: voedselverspilling. De Nederlandse beleidsinzet richt zich onder meer op voedselbeleid, kringlooplandbouw en duurzaam beheer van landbouwgrond. Een optimale bodemkwaliteit, nu en in de toekomst, is ook van belang voor SDG 15 Leven op het land.

Middelen en mogelijkheden betreffen de hoeveelheid land en arbeid die beschikbaar zijn voor voedselproductie. Het areaal cultuurgrond is in 2023 iets gestegen, naar 43,6 procent van de totale oppervlakte (land en water) van Nederland. Op de middellange termijn is de trend echter dalend. Ook de voor prijsverandering gecorrigeerde productiewaarde van de landbouw, gerelateerd aan de geleverde arbeidsinspanningen, neemt af. Wel staat Nederland in 2023 met 166 miljoen euro (prijzen 2015) per duizend arbeidsjaren op de derde plaats in de EU.

Gebruik kijkt naar hoe voedsel geproduceerd wordt. Volgens het ‘Actieplan – Groei van biologische productie en consumptie’ van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de doelstelling dat 15 procent van de totale landbouwgrond in 2030 biologisch is. Hoewel het klein blijft in vergelijking met andere EU-landen, neemt het aandeel biologische landbouw trendmatig toe. Inclusief in omschakeling zijnde bedrijven ging het in 2023 om 4,9 procent van het totale areaal cultuurgrond. Het doel is dus nog ver weg. Door de teelt van gewassen als peulvruchten, sojabonen en luzerne komt er meer milieuvriendelijk geproduceerd voedsel ter beschikking, ook als alternatief voor vlees. De oppervlakte van deze eiwitrijke gewassen is in Nederland bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, naar 1,0 procent van het totale areaal cultuurgrond in 2023. Ook dit aandeel is vergeleken met andere EU-landen echter klein. Hier gaan Italië en Kroatië met respectievelijk 8,5 en 8,3 procent aan kop.

Om de veestapeldichtheid te bepalen, worden de aantallen landbouwhuisdieren van verschillende soorten en leeftijden omgerekend naar grootvee-eenheden (Livestock units; LSU). Het gaat om rundvee, schapen, geiten, varkens, pluimvee en konijnen. Het aantal grootvee-eenheden per hectare cultuurgrond loopt trendmatig terug. Nederland had (in 2020) niettemin de hoogste veestapeldichtheid van Europa. Dit leidt weliswaar tot een hoge voedselproductie, maar wordt in de context van duurzame productie en brede welvaart (dierenwelzijn en milieudruk) als negatief gezien.

Van de melkkoeien had in 2022 driekwart een vorm van weidegang. Dit is tien procentpunt meer dan aan het begin van de trendperiode (2016). Vanuit het perspectief van brede welvaart is weidegang positief voor dierenwelzijn. Ook zien veel mensen in hun leefomgeving graag koeien in de wei. Het milieu heeft er ook baat bij, omdat de koeien in de wei voor minder ammoniakvervluchtiging zorgen dan als ze in de stal staan.

In 2022 is 323 kilogram aan chemische bestrijdingsmiddelen per miljoen euro landbouwproductievolume verkocht. Hiermee presteert Nederland beter dan veel andere EU-landen. Er past wel een nuancering bij: door de intensieve landbouwproductie in Nederland, gaat het gebruik van bestrijdingsmiddelen ook gepaard met aanzienlijke milieuschade. Zou niet worden gekeken naar verdiende euro’s maar naar de verhouding tot het oppervlak cultuurgrond, dan is het beeld anders. In dat perspectief is het verbruik van bestrijdingsmiddelen relatief hoog, en zou Nederland behoren tot de hekkensluiters binnen de EU.

Toediening van antibiotica in de veehouderij kan de groei van de dieren stimuleren. Het op grote schaal (of onzorgvuldig) toedienen van antibiotica kan echter ook leiden tot resistente bacteriën, met gevolgen voor de gezondheid van zowel dier als mens. Na 2007 is het gebruik van antibiotica in de veehouderij fors verminderd. Het toedienen van antibiotica als groeibevorderaar werd door EU-regelgeving eerst stapsgewijs aan banden gelegd, en sinds 2006 geheel verboden. Ook in de Nederlandse veehouderij is sindsdien fors minder antibiotica toegediend. De Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft voor de meest recente jaren een raming gemaakt van de verkoop in grammen actieve stof per kilogram levend gewicht vee. De trend is dalend.

Uitkomsten beschrijven de betaalbaarheid van voedsel en de impact van voedselproductie op de leefomgeving en het dierenwelzijn. Het effect van de voedselproductie op het lokale milieu en de waterkwaliteit is gerelateerd aan onder andere de benuttingspercentages van stikstof en fosfor. Een toename van de efficiëntie bij de intensieve landbouw duidt op minder milieuverliezen en betere benutting van grondstoffen. In 2023 is 60 procent van de totale stikstofaanvoer via meststoffen opgenomen door gewassen. Wat niet wordt opgenomen, vervluchtigt of blijft achter in de bodem, waarna het uitspoelt naar grond- en oppervlaktewater. Minder mesttoediening, of mest met een lager stikstofgehalte, kan zorgen voor kleinere verliezen. Het benuttingspercentage van fosfor lag met 89 procent een stuk hoger dan dat van stikstof. De trends voor de benutting van stikstof en fosfor zijn allebei neutraal.

Consumenten kopen steeds vaker duurzame vleesproducten: in 2022 had 36 procent van het verkochte vlees een duurzaamheidskenmerk, zo blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel van de Wageningen Universiteit (WUR). Hoewel de totale omzet van biologisch voedsel is gestegen, is het aandeel in de totale voedselbestedingen (met 3 procent) relatief beperkt. De trend is stabiel.

In de SDG-agenda voor 2030 wordt toegewerkt naar een halvering van de voedselverspilling ten opzichte van 2015. De EU heeft dit vertaald naar twee doelstellingen voor 2030, ten opzichte van de eerste EU-brede meting in 2020: 10 procent minder verspilling bij de productie, en 30 procent minder verspilling in de detailhandel en door horeca en huishoudens. Uitgaande van de nieuwe voor de EU geldende definitie werd in Nederland in 2020 161 kilogram voedsel per persoon verspild, en in 2021 148 kilogram. Er zijn nog niet genoeg datapunten om een trend te berekenen, maar het is nu wel mogelijk om een Europese vergelijking te maken. Nederland blijkt het wat betreft voedselverspilling slechter te doen dan andere Europese landen. Hier speelt de grote omvang van de Nederlandse voedselproductie en –handel een rol. De voedselreststromen uit de diverse activiteiten in deze ketens vallen onder de Nederlandse voedselverspilling.

Beleving betreft tevredenheid met de kwaliteit en het aanbod van voedsel, de leefomgeving en het dierenwelzijn. Er zijn voor deze categorie op dit moment geen geschikte indicatoren bekend.

Relevante links