Monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Omslag Impactmonitor Huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

Erratum:

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In Figuur 3.4.1 werd een verkeerde waarde voor de categorie ‘school’ getoond. Dit is nu gecorrigeerd.
Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 2019

De impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. De monitoring van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft als doel bij te dragen aan het zichtbaar maken van lokale, regionale en landelijke resultaten. Hierbij gaat het zowel om uitvoering als beleid.

De impactmonitor is ontwikkeld vanuit het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en is door het CBS gemaakt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De impactmonitor is nadrukkelijk niet bedoeld om de voortgang van dit programma in beeld te brengen. Dat doet het programma in de eigen voortgangsrapportages.
De impactmonitor beschrijft de onderwerpen die de onderzoeksadviescommissie van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ als het meest relevant heeft bestempeld. Een belangrijk uitgangspunt voor de impactmonitor is dat zo veel mogelijk wordt aangesloten op bestaande bronnen en dat aanvullende registraties worden voorkomen.

De impactmonitor bestaat uit een rapportage, een dashboard en een factsheet.