Achtergronden en veronderstellingen bij het model PEARL

Naar een nieuwe regionale bevolkings- en allochtonenprognose