Nieuwe editie Milieu- en Natuurcompendium op Internet

  • Neemt het broeikaseffect nog steeds toe? Wat zijn de gevolgen daarvan voor de natuur?
  • Hoeveel mensen ondervinden er hinder van geluid?
  • Waar in Nederland is de kans op een ramp of ongeluk het grootst?
  • Wat geven we met zijn allen uit aan milieubelastingen?
  • En hoeveel plant- en diersoorten worden er in Nederland bedreigd?

Een antwoord op deze, en veel andere vragen over het milieu en de natuur in Nederland vindt u in het Milieu- en Natuurcompendium 2003. Deze publicatie is sinds 23 oktober beschikbaar via www.milieucompendium.nl

Het Milieu- en Natuurcompendium 2003 is een product van het Milieu- en Natuurplanbureau en het CBS. In 2004 verschijnt het Milieucompendium tevens als boek; eerder dit jaar is het Natuurcompendium uitgebracht als boek.

Doelgroep

Het Milieu- en Natuurcompendium geeft een zo compleet mogelijk beeld van de toestand van het milieu en de natuur in Nederland. Daarnaast bevat de publicatie informatie over het beleid en verwijzingen naar actueel onderzoek.

Het Milieu- en Natuurcompendium is bestemd voor eenieder die geïnteresseerd is in getalsmatige milieu- en natuurinformatie. Zowel politici als beleidsmedewerkers, wetenschappers, vakspecialisten, branche- en milieuorganisaties, journalisten en studenten zullen in de publicatie waardevolle informatie aantreffen.

Enkele items in het Milieu- en Natuurcompendium 2003

Uitstoot kooldioxide in 2002 nagenoeg ongewijzigd

De emissie van kooldioxide is in 2002 ongeveer gelijk aan de emissie in 2001: 177 Mton. Gecorrigeerd voor temperatuurinvloeden is er sprake van een geringe toename van de CO2-emissie. Dit komt door een toename van het personenautoverkeer en een grotere vraag naar elektriciteit.

Emissies andere stoffen gedaald

Diverse oorzaken spelen een rol in de afname van de uitstoot van andere stoffen. Zo speelt in de landbouw de afname van de veestapel door overheidsmaatregelen en dierziekten een rol. Dit heeft vooral geleid tot een afname van de emissies van methaan en ammoniak. Bij de industrie zorgt een tragere groei van de economie de laatste jaren voor een afname van de emissies.

In het Milieu- en Natuurcompendium vindt u de actuele cijfers en een toelichting op de trends in de uitstoot van stoffen.

Effecten van klimaatverandering zichtbaar in de natuur in Nederland

Sommige soorten hebben van de temperatuursstijging van de afgelopen decennia geprofiteerd. Vogels broeden steeds vroeger in het voorjaar. De leefgebieden van planten en dieren verschuiven. Zo heeft de gehakkelde aurelia, een dagvlinder, zich de afgelopen dertig jaar steeds verder over Nederland verspreid.

Soortbeschermingsplannen hebben effect

Door uitvoering van soortbeschermingsplannen nemen van enkele soorten de aantallen toe. Zo is het opknappen van winterverblijven en verminderd gebruik van houtverduurzamingsmiddelen gunstig gebleken voor vleermuizen. Toch worden nog veel soorten bedreigd.

Zoeken in het Milieu- en Natuurcompendium

Het Milieucompendium en Natuurcompendium zijn samengevoegd tot één internetpublicatie met een kleine duizend onderwerpen (indicatoren). Om het de internetbezoeker makkelijk te maken binnen deze veelheid aan gegevens te zoeken, bestaan er drie zoekingangen:

  • via een alfabetische lijst van milieu- en natuuronderwerpen;
  • met vrije trefwoorden;
  • door te bladeren in de inhoudsopgave: via uitklapmenu’s daalt men stap voor stap af naar het onderwerp dat men zoekt.

Elke indicator bestaat uit twee bladen. Het eerste blad bevat de statistische gegevens (tabel, grafiek, kaart), verklarende tekst en literatuurverwijzingen. Op het tweede blad vindt men de technische toelichting en verwijzingen naar andere relevante informatie in het Milieu- en Natuurcompendium, andere bronnen (zoals StatLine), en eerdere edities van het Milieu- en Natuurcompendium (archief).