Landbouwtelling 2002

Landbouwtelling 2002

Al sinds het begin van de vorige eeuw vormt de Landbouwtelling – ook wel bekend als de Meitelling – een belangrijke bron van informatie over de landbouwsector in Nederland. In de publicatie De landbouwtelling 2002 worden de resultaten over het jaar 2002 gepresenteerd. De publicatie is totstandgekomen in samenwerking met Reed Business Information.

De resultaten worden gegeven in de vorm van tabellen, grafieken, stippenkaarten en thematische kaarten. Om de ontwikkelingen binnen de landbouw te tonen worden ook resultaten van voorgaande jaren gegeven. De stippenkaarten en de thematische kaarten geven inzicht in de ruimtelijke spreiding van de landbouwactiviteiten in Nederland.

De publicatie bestaat uit vijf hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk zijn algemene gegevens over de land- en tuinbouw opgenomen. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype, de oppervlakte cultuurgrond en de economische omvang. Het tweede hoofdstuk behandelt de veehouderij. Er zijn cijfers opgenomen over het aantal gehouden dieren en het aantal bedrijven dat deze dieren houdt. In de hoofdstukken ‘Akkerbouw’ en ‘Tuinbouw’ worden de arealen van de akkerbouw- en tuinbouwgewassen gegeven. Voor tuinbouw wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen tuinbouw in de open grond en tuinbouw onder glas. Ten slotte wordt in het laatste hoofdstuk de ontwikkeling en de samenstelling van de arbeid in de land- en tuinbouw beschreven.

Bestelinformatie:
Kengetal: J-3
ISBN: 90- 5439-122-7
Prijs: € 39,75