Centrale Commissie voor de Statistiek

De Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) had tot 1 januari 2017 de status van een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid dat krachtens de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek van 2003 (Staatsblad 516) een aantal taken heeft gekregen in verband met het CBS en de statistische informatievoorziening van het rijk.

In het kader van het Rijksbrede onderzoek naar de herpositionering van ZBO’s heeft het kabinet eind 2013 besloten de zbo-status van de CCS op te heffen. Het wetsvoorstel hiertoe is in 2016 aangenomen. Met ingang van 1 januari 2017 is de wetswijziging van kracht waarmee de CCS wordt opgeheven als zelfstandig bestuursorgaan en een Raad van Advies wordt opgericht.

Taken CCS

De CCS beoordeelde het meerjarenprogramma en jaarplan van het CBS en stelt deze vast. In de praktijk kwam deze taak neer op het beoordelen van de samenhang en de relevantie van de programmatische voornemens voor de komende periode in relatie tot de maatschappelijke behoefte en de financiële en organisatorische kaders.

De CCS was betrokken bij het opmaken van de begroting en jaarrekening van het CBS. De DG stelde deze vast ‘in overeenstemming met de CCS’. Bovendien diende de CCS het jaarverslag van het CBS goed te keuren.

Daarnaast had de CCS een aantal toezichtstaken m.b.t. het CBS:

 • op de aanname van werk-voor-derden in verband met de vermijding van mededinging met private aanbieders van vergelijkbare diensten die uit een oogpunt van goede marktwerking ongewenst is.
 • op de verwerving van gegevens op een zodanige wijze dat de daaruit voortvloeiende administratieve lasten voor ondernemingen en instellingen zo laag mogelijk zijn;
 • op de uitvoering door de directeur-generaal van de bevoegdheid tot het beschikbaar stellen van verzamelingen van gegevens (microbestanden) ten behoeve van statistisch of wetenschappelijk onderzoek.

Taken ten aanzien van de statistische informatievoorziening van het rijk betroffen het bevorderen van een statistische informatievoorziening van rijkswege die voorziet in de behoeften van praktijk, beleid en wetenschap en het bevorderen van de nauwkeurigheid en de volledigheid van de van overheidswege openbaar te maken statistieken.

Jaarverslagen

 1. Jaarverslag CCS 2012
 2. Jaarverslag CCS 2014
 3. Jaarverslag CCS 2013
 4. Jaarverslag CCS 2016
 5. Jaarverslag CCS 2005
 6. Jaarverslag CCS 2004
 7. Jaarverslag CCS 2015
 8. Jaarverslag CCS 2007
 9. Jaarverslag CCS 2010
 10. Jaarverslag CCS 2009
 11. Jaarverslag CCS 2008
 12. Jaarverslag CCS 2006
 13. Jaarverslag CCS 2011