LinkedIn brengt vaardigheden afgestudeerden in kaart

© Hollandse Hoogte / Jaap Arriens

Over welke vaardigheden beschikken pas afgestudeerden? Deze informatie is van belang om meer zicht te krijgen in de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Er is in Nederland weinig inzicht in de vaardigheden van afgestudeerden. In samenwerking met het CBS en Eurostat heeft LinkedIn, voor het eerst, de zelf gerapporteerde vaardigheden van in Nederland afgestudeerde LinkedIn leden in kaart gebracht. Daarnaast heeft LinkedIn onderzocht welk deel van de afgestudeerden naar het buitenland vertrekt voor werk of een vervolgopleiding. Ook heeft LinkedIn op basis van de profielen bepaald welk aandeel van de afgestudeerden actief is op de arbeidsmarkt of opnieuw onderwijs volgt. Deze laatste uitkomsten heeft het CBS vergeleken met eigen publicaties gebaseerd op Nederlandse onderwijs- en arbeidsmarktregistraties. Zie het gezamenlijke onderzoeksrapport voor een uitgebreide beschrijving van de resultaten.

Werkwijze

LinkedIn heeft de analyses uitgevoerd op data van LinkedIn leden, die volgens hun profielinformatie in de periode 2010 tot en met 2014 een bachelor diploma hebben behaald aan een Nederlandse hogeschool (hbo) of een master diploma in het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs (wo). Vervolgens heeft LinkedIn onderzocht of afgestudeerden binnen één tot vier jaar na afstuderen werkervaring of een opleiding op hun profiel hebben gerapporteerd. De in de analyse meegenomen vaardigheden zijn door LinkedIn leden zelf gerapporteerd of afgeleid van teksten elders op het profiel en geven daarmee een beeld van wat afgestudeerden zelf hun belangrijkste vaardigheden vinden. LinkedIn heeft deze vaardigheden vervolgens geclassificeerd volgens een eigen taxonomie.

Voor het onderdeel emigratie bestaat de populatie uit studenten, die in 2014 afstudeerden als hbo bachelor of wo master, én binnen vier jaar na afstuderen werkervaring of een opleiding op hun LinkedIn profiel gerapporteerd hebben. LinkedIn heeft emigratie bepaald aan de hand van de locatie die gebruikers ingesteld hebben op hun profiel. Wanneer de locatie is veranderd van Nederland naar het buitenland is dit aangemerkt als emigratie.

Om de representativiteit van de LinkedIn populatie te onderzoeken heeft het CBS de uitkomsten van LinkedIn over het al dan niet hebben van werk, vergeleken met eigen publicaties gebaseerd op Nederlandse onderwijs- en arbeidsmarktregistraties. Daarnaast hebben het CBS en Eurostat regelmatig tussenresultaten met LinkedIn besproken, zowel met het oog op plausibiliteit als om meer inzicht te verschaffen in specifieke kenmerken van het Nederlandse hoger onderwijs.

Privacy

Voor deze analyses heeft het CBS alleen geaggregeerde data van LinkedIn ontvangen, waarbij individuele personen niet herleid kunnen worden. De CBS-cijfers in deze publicatie zijn eerder verschenen op StatLine. LinkedIn en het CBS hebben geen persoonsdata met elkaar gedeeld.

84 procent van afgestudeerden heeft werk of volgt onderwijs

Van de afgestudeerden rapporteert 84 procent werkervaring of een opleiding binnen één jaar na afstuderen. Onder hbo bachelors is het aandeel dat onderwijs volgt met 13 procent hoger dan onder wo masters.

Eerstgerapporteerde ervaring op LinkedIn, binnen 1 jaar na afstuderen, 2010-2014
NiveauWerk (%)Opleiding (%)Werkstage (%)
HBO bachelor60,3138,8
WO master63,58,612,6
Bron: LinkedIn

Vaardigheden hbo’er georiënteerd op beroep, wo op onderzoek

Afgestudeerden in het hoger onderwijs benoemen als vaardigheden met name vaardigheden in de clusters business management, vreemde talen (in de LinkedIn classificatie valt ook de Nederlandse taal hier onder), digitale vaardigheden, project management en research.

Aandeel afgestudeerden met minimaal 1 vaardigheid per cluster, 2010-2014
Vaardigheidbezit vaardigheid (%)
Bedrijfsvoering50
Vreemde talen46
Digitale vaardigheden38
Projectleiding35
Onderzoek33
Mondelinge communicatie27
Data science27
Sociale media26
Leiding geven26
Grafisch design23
Administratieve ondersteuning23
Productieprocessen22
Coaching22
Technische ondersteuning21
Product marketing19
Muziek19
Medewerkers ontwikkeling18
Schriftelijke communicatie18
Reclame17
Werving15
Bron: LinkedIn

Onder afgestudeerde hbo bachelors wordt digitale vaardigheden, sociale media, productieprocessen en product marketing wat meer genoemd dan bij wo masters. Ook zetten ze relatief vaker beroepsgeoriënteerde vaardigheden op hun profiel, zoals omzetanalyse, hotel management, geneeskunde en verkoop binnendienst. Wo masters noemen vaker vaardigheden in research, data science, tekstschrijven, kapitaalmarkten en overheidsbeleid, en zetten daarnaast relatief vaker op onderzoek georiënteerde vaardigheden op hun profiel, zoals wiskunde, nanotechnologie, neurologie en signaalverwerking.

7 procent afgestudeerden vertrekt naar het buitenland

Van de hbo bachelors en wo masters die in 2014 zijn afgestudeerd aan een Nederlandse instelling, is 7 procent binnen vier jaar geëmigreerd. Omdat LinkedIn geen gegevens over nationaliteit of geboorteland registreert, is onbekend in hoeverre het hier gaat om afgestudeerden die in Nederland geboren zijn of om studiemigranten die naar Nederland zijn gekomen om te studeren en daarna ofwel naar het land van herkomst zijn teruggegaan of naar een ander land zijn vertrokken. De uitkomsten van LinkedIn zijn niet direct vergelijkbaar met emigratiecijfers gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP), omdat mensen bij kortdurend verblijf in het buitenland (tot acht maanden per jaar) niet verplicht zijn om zich uit te schrijven bij de gemeente.

Vertrek naar het buitenland is populairder onder wo masters dan onder hbo bachelors. De belangrijkste emigratiebestemming ligt zonder meer in de Europese Unie (EU), waarbinnen Duitsland (15 procent van alle emigranten), het Verenigd Koninkrijk (13 procent) en België (8 procent) het meest populair zijn. Na de EU volgen de Verenigde Staten, China en Australië.

Eerste bestemming van geëmigreerde afgestudeerden, 2010-2014
BestemmingHierheen verhuisd (%)
Europese Unie58
Verenigde Staten6
China5
Australië4
Zwitserland3
Indonesië2
Nederlandse Antillen2
Canada2
India1
Noorwegen1
Bron: LinkedIn

De meeste emigranten (63 procent) verblijven de gehele emigratieperiode in één ander land. Ongeveer een derde van de emigranten maakt meerdere internationale moves (waarbij een terugkeer naar Nederland niet is meegeteld). Ongeveer een vijfde van de emigranten keert binnen vier jaar na afstuderen weer terug naar Nederland.

85 procent van de geëmigreerde afgestudeerden noemde werk als eerste gebeurtenis na emigratie op hun LinkedIn profiel, bij de overige 15 procent was dit onderwijs.

Representativiteit LinkedIn leden

LinkedIn is met ruim 8 miljoen leden zeer populair in Nederland. Vooral jongeren en hoogopgeleiden zijn goed vertegenwoordigd op dit platform. In hoeverre is LinkedIn daarmee een goede bron om carrières van afgestudeerden in kaart te brengen? Om daar een indruk van te krijgen, vergelijken we absolute aantallen LinkedIn leden met CBS gegevens, afkomstig uit officiële registers van de onderwijsinstellingen over een reeks van vijf jaren.

Afgestudeerde HBO bachelors, 2010-2014
jaarCBS registers (x 1 000)LinkedIn-leden (x 1 000)
201062,20429,847
201161,63330,760
201265,08932,977
201359,56331,776
201460,91334,127
Bron: CBS, LinkedIn

Afgestudeerde WO masters, 2010-2014
jaarCBS registers (x 1 000)LinkedIn-leden (x 1 000)
201031,53924,420
201135,71326,894
201238,96728,566
201336,53126,502
201438,39027,423
Bron: CBS, LinkedIn

Van de hbo-afgestudeerden heeft ongeveer de helft een LinkedIn profiel. De LinkedIn gegevens suggereren een groeiend aantal hbo-afgestudeerden, maar dit wordt mogelijk veroorzaakt door groeiende populariteit van LinkedIn onder deze groep. Onder wo-afgestudeerden ligt het percentage LinkedIn leden met ruim 70 procent een stuk hoger. Zowel onder hbo- als wo-afgestudeerden laten de LinkedIn cijfers min of meer hetzelfde patroon zien als de CBS-cijfers. De stijging in 2012, als gevolg van een wijziging in regelgeving, is ook te zien in de onderwijsregistraties afkomstig van de instellingen zelf.

Een jaar na afstuderen is volgens LinkedIn 77 procent van de hbo-afgestudeerde schoolverlaters aan het werk. Voor wo-afgestudeerden die het onderwijs hebben verlaten, ligt dit percentage op 82 procent. Volgens CBS-cijfers ligt dit aandeel respectievelijk 10 en 7 procentpunten hoger.

Arbeidsdeelname afgestudeerde schoolverlaters, 1 jaar na afstuderen, 2010-2014
levelbronbron (%)
HBO BachelorsLinkedIn 77
HBO BachelorsCBS87
WO MastersLinkedIn82
WO MastersCBS89
Bron: CBS, LinkedIn

Dit kan te maken hebben met conceptuele verschillen tussen beide onderzoeken. Het kan ook zijn dat afgestudeerden hun profiel niet updaten nadat ze een baan gevonden hebben, of kleine of tijdelijke banen niet op hun profiel zetten, als die banen niet passen bij de carrière die ze voor ogen hebben.

In vergelijking met cohortonderzoek onder afgestudeerden van het CBS lijkt het erop dat de ICT- en financiële sector erg populair zijn onder afgestudeerden op LinkedIn. De sectoren gezondheidszorg en onderwijs zijn juist ondervertegenwoordigd op LinkedIn. Binnen de sector onderwijs zijn het vooral de hbo-afgestudeerden die zich minder op LinkedIn laten zien. Om een beter beeld te krijgen van de representativiteit is per opleidingsrichting inzicht nodig in het aantal LinkedIn leden en hun werkervaring.

Feedback

We zijn benieuwd naar uw mening over dit onderzoek en over mogelijke toepassingen daarvan. We staan open voor ideeën hoe vraag en aanbod van vaardigheden met nieuwe bronnen beter in beeld kan worden gebracht. Wij nodigen u uit om via onderstaand formulier uw feedback te geven.

Je browser wordt niet ondersteund. Upgrade je browser. Je hebt een inconsistente user-agent geleverd bij het oplossen van de uitdaging. Mogelijk heb je browserextensies of -instellingen ingeschakeld om de user-agent te vervalsen en moet je deze uitschakelen om door te gaan. Een deel van Turnstile is per ongeluk in de cache opgeslagen. Wis gelieve je cache. De tijd op de klok klopt niet. Zet je klok op de juiste tijd. Een ongespecificeerde fout heeft zich voorgedaan.