Zorgwoonruimten

Wat behelst het onderzoek?

Het onderzoek naar zorgwoonruimten gaat over alle objecten die op 1 januari in gebruik zijn door institutionele huishoudens die zorg nodig hebben. Daaronder vallen verzorgings- en verpleeghuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, forensische centra en instellingen voor verstandelijk, lichamelijk en zintuiglijk gehandicapten. Op basis van verschillende bronnen en beslisregels is bepaald welke verblijfsobjecten die geregistreerd staan in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) gebruikt worden als zorgwoonruimte in Nederland.

Doel

Het doel van het onderzoek is om binnen de voorraad woningen en niet-woningen aan te geven hoeveel verblijfsobjecten tot zorgwoonruimten gerekend worden.

Doelpopulatie

Alle zorgwoonruimten in Nederland op 1 januari, per COROP-gebied.

Statistische eenheid

Woonruimten.

Aanvang onderzoek

2018.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Nieuwe gegevens worden in het najaar na de verslagperiode gepubliceerd. De huidige gegevens zijn voorlopig; wanneer de gegevens definitief worden gepubliceerd is nu nog onbekend.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Het CBS heeft voor dit onderzoek gebruik gemaakt van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De waarnemingen zijn gebaseerd op informatie die elektronisch geleverd wordt uit de Landelijke Voorziening Basisregistratie Adressen en Gebouwen (LV BAG) door het Kadaster (beheerder).
Gemeenten leveren de gegevens aan de LV BAG.
Daarnaast zijn gegevens gebruikt van institutionele huishoudens uit de huishoudensstatistiek van het CBS. Tevens is gebruik gemaakt van gegevens uit de AW-tabel van de Autoriteit woningcorporaties (AW) met betrekking tot intramurale wooneenheden. Voor bepaling van het aantal inwoners is gebruik gemaakt van de Basisregistratie Personen (BRP).

Berichtgevers

Gemeenten (LV BAG en BRP).

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Op de uiteindelijke cijfers wordt een afronding toegepast. Deze afrondingen hebben tot doel om onthulling van een object te voorkomen.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Voor de nauwkeurigheid van de cijfers is het CBS afhankelijk van de kwaliteit van de BAG en overige gebruikte bestanden.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn in principe volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en plausibiliteit van de cijfers.