Zorg met Verblijf

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over personen die zorg met verblijf ontvangen, gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ). De cijfers betreffen zowel het aantal personen als hun kenmerken. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om personen die in een verpleeghuis, verzorgingshuis, gehandicapteninstelling of een instelling voor geestelijke gezondheidszorg verblijven.

Doelpopulatie

Deze statistiek geeft informatie over personen die op het einde van het verslagjaar en personen die gedurende het verslagjaar zorg met verblijf hebben ontvangen, waarvan de kosten ten laste van de AWBZ komen en waarvoor zij een eigen bijdrage hebben betaald. De uitkomsten hebben twee peilmomenten:

  1. Ultimo verslagjaar (laatste vrijdag voor Kerst)
    Personen van 18 jaar of ouder die de laatste vrijdag voor Kerst in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) zijn opgenomen en op die dag zorg met verblijf hebben ontvangen.
  2. In verslagjaar
    Personen van 18 jaar of ouder die op 1 januari van het verslagjaar in de GBA zijn opgenomen en in het verslagjaar zorg met verblijf hebben ontvangen. Personen die gedurende het jaar zijn geëmigreerd of anderszins uit de GBA zijn geschreven, zijn niet in de statistiek opgenomen.

Het aantal personen met zorg met verblijf op het einde van het jaar verschilt met het aantal personen dat in een instelling woont op basis van de institutionele bevolking.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

Er zijn cijfers beschikbaar vanaf 2004.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks worden cijfers gepubliceerd in diverse StatLine-tabellen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Combinatie van gegevens uit registraties: de registratie van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) wordt op basis van het sofinummer/BSN gekoppeld aan de GBA.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens uit registraties worden elektronsich aan het CBS geleverd.

Berichtgevers

Gegevens over personen die zorg met verblijf ontvangen, komen van het CAK. Het CAK is vanaf 1997 verantwoordelijk voor de administratie en registratie van de eigenbijdrageregeling uit voor de voormalige thuiszorginstellingen. Vanaf 1 januari 2004 doet zijn dat ook voor de sector verpleging en verzorging en vanaf 12 juli 2004 ook voor de Gehandicaptenzorg en de Geestelijke Gezondheidszorg. Vanaf april 2007 heeft het CAK het innen van de eigen bijdrage zorg met verblijf gefaseerd overgenomen van de zorgkantoren. Verslagjaar 2007 moet gezien worden als een overgangsjaar. Om die reden is het niet mogelijk om cijfers over het verslagjaar 2007 te geven, er zijn wel cijfers over de stand ultimo 2007 beschikbaar. Vanaf 1 januari 2008 is het CAK geheel verantwoordelijk voor het vaststellen, opleggen en innen van de eigen bijdrage zorg met verblijf.
Gemeenten in Nederland leveren de gegevens uit de GBA aan het CBS.

Steekproefomvang

Geen steekproef. Het betreft een integrale registratie van alle personen van 18 jaar of ouder die zorg met verblijf hebben ontvangen waarvan de kosten ten laste van de AWBZ komen en waarvoor een eigen bijdrage betaald is.

Controle- en correctiemethoden

Gegevens van het CAK zijn beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Daarbij is gebruik gemaakt van verschillende andere bronnen en andere verslagperioden.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het betreft een integrale registratie. De nauwkeurigheid van de statistiek is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registratie. Zie ook de informatie onder 'controle- en correctiemethoden'.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf verslagjaar 2004 op vergelijkbare wijze plaats.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiteit van de uitkomsten vast te stellen zijn de volgende controles uitgevoerd:

  1. Tijdreeksanalyse (consistentie in de tijd);
  2. Kengetallenanalyse (verhouding tussen variabelen);
  3. Confrontatie met uitkomsten uit andere bronnen.