Zelfstandigenenquête

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van de zelfstandigenenquête (ZZP) is het inzicht bieden in de arbeidskenmerken, arbeidsomstandigheden en scholing en vaardigheden van zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp) in de zorg- en welzijnssector. De ZZP wordt door het CBS uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt, Zorg en Welzijn (AZW).

Doelpopulatie

Zzp’ers van 16 jaar en ouder in de zorg- en welzijnssector. Deze sector is afgebakend op basis van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI).

Statistische eenheid

Zzp’ers.

Aanvang onderzoek

Het CBS heeft de ZZP voor het eerst uitgevoerd in 2023.

Frequentie

De ZZP wordt één keer per twee jaar uitgevoerd.

Publicatiestrategie

De cijfers zijn definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Personensteekproef

Waarnemingsmethode

Personen die in de steekproef van de ZZP zitten ontvangen een brief met daarin het verzoek om de vragenlijst via het internet in te vullen.

Berichtgevers

De berichtgevers zijn zzp’ers.

Steekproefomvang

De uitgezette steekproef van de meting in 2023 bedroeg bijna 11 duizend zzp’ers.

Controle- en correctiemethoden

De voor steekproefonderzoek gebruikelijke plausibiliteitscontrole op interne consistentie en volledigheid wordt tweejaarlijks uitgevoerd. Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Er is een gestratificeerde steekproef getrokken naar branche. Binnen iedere branche hebben alle personen dezelfde kans om in de steekproef te komen. Nu hebben niet alle personen die in de steekproef zaten gerespondeerd, een weging kan corrigeren voor selectieve non-respons. Voor de ZZP is daarom een weegmodel ontwikkeld. Er is gekeken welke achtergrondvariabele er het meest afwijkt in de respons ten opzichte van de populatie. Deze variabele is opgenomen in het weegmodel waarna opnieuw wordt gekeken welke achtergrondvariabele het meest afwijkt. Het uiteindelijke weegmodel dat is gebruikt tijdens de weging is gelijk aan: [Landdriedeling(3)] + [Leeftijd(6)] + [AantalOudersBuitenland(3)] + [Werknemer(2)] + [Welvaart(5)] + [Branche(9)].

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De uitkomsten van de ZZP zijn onderhevig aan toevalsfluctuaties, omdat de enquête een steekproef betreft. Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde doelpopulatie kleiner is dan 100 worden in de StatLine-tabellen geen resultaten gepresenteerd vanwege te grote marges.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Vanaf 2023 zal tweejaarlijks de ZZP worden uitgevoerd door het CBS. De tweede meting zal in 2025 plaatsvinden.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Er wordt onder andere gecontroleerd op interne consistentie, volledigheid en plausibiliteit.